Wieczorek jest absolwentem UAM w Poznaniu, pracował przez wiele lat jako radca prawny i ma doświadczenie w zarządzaniu dużymi podmiotami gospodarczymi.

Powołanie rady uczelni przewiduje nowa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.  Zakłada ona, że od przyszłego roku akademickiego na każdej uczelni publicznej w Polsce ma się pojawić nowe gremium, rada uczelni, do której zadań należeć ma monitorowanie gospodarki finansowej i zarządzania uczelnią, a także wskazywanie kandydatów na rektora po zaopiniowaniu przez senat. Rada ma też opiniować projekty statutu i strategii uczelni oraz sprawozdania z realizacji strategii uczelni.

Poza przewodniczącym Wieczorkiem w skład rady Uniwersytetu Łódzkiego wejdzie absolwentka filologii polskiej na UJ, laureatka Konkursu im. Prof. T. Kotarbińskiego na najlepszą pracę naukową z dziedziny humanistyki Ewa Kołodziejczyk, właściciel Agencji Wydarzeń Artystycznych "Pro Cinema" i założyciel Kina "Charlie", kulturoznawca Sławomir Fijałkowski. Środowisko pracowników UŁ reprezentować będą: dr Grzegorz Michalski kierujący Katedrą Historii Wychowania i Pedeutologii na Wydziale Nauk o Wychowaniu UŁ, Marcin Palusiak z Wydziału Chemii UŁ, który obecnie koordynuje pracę czterech zespołów badawczych, oraz dyrektorka Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów Anna Felisiak, z wykształcenia socjolog. Do rady dołączy także przewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Studentów Adrian Pałka.