Senat uczelni musi powołać rady do do 30 czerwca 2019 r. UJ już zrealizował ten obowiązek - w skład rady weszło 7 osób, w tym 3 spoza wspólnoty UJ. Kandydatów mógł zgłaszać rektor UJ lub co najmniej 7 członków Senatu UJ. Osoby zasiadające w tym gremium muszą m.in. posiadać wykształcenie wyższe - z wyjątkiem przewodniczącego Samorządu Studentów UJ, nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo i w chwili rozpoczęcia kadencji muszą być poniżej 67 roku życia. Dodatkowo członkowie rady nie mogli pracować w organach bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990 lub z nimi współpracować. Ustawa wyklucza też zasiadanie w radzie osób, które pełnią funkcję organu na Uniwersytecie Jagiellońskim lub w innej uczelni.

 

Powstaną wirtualne instytuty badawcze>>

 

Trójka członków rady spoza UJ

Jak podaje biuro prasowe UJ, troje członków wywodzi się ze społeczności akademickiej UJ - prof. Grażyna Stochel (w latach 2008-2016 dziekan Wydziału Chemii, członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, Komisji ds. Nagród i Wyróżnień Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Komitetu Chemii PAN), dr hab. Dorota Szumska (prodziekan ds. badań naukowych i rozwoju Wydziału Filologicznego, kierownik Zakładu Językoznawstwa Rosyjskiego, zasiada w Stałej Rektorskiej Komisji ds. Rozwoju Dydaktyki i Jakości Kształcenia, Stałej Rektorskiej Komisji Statutowo-Prawnej, Stałej Senackiej Komisji ds. Finansowania Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej, przewodnicząca Zespołu ds. Odbiurokratyzowania Procedur w UJ) i prof. Jerzy Wordliczek (od kilkudziesięciu lat związany z Wydziałem Lekarskim UJ CM, kieruje Kliniką Intensywnej Terapii Interdyscyplinarnej UJ CM oraz Klinicznym Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, pełnomocnik rektora UJ ds. klinicznych w Collegium Medicum, przewodniczący Rady Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ).

 

 


 

Pozostałe 3 osoby nie są związane z UJ. Są to: dr Mikołaj Budzanowski (absolwent UJ; doświadczony menedżer; były doradca w polskiej delegacji do Parlamentu Europejskiego, były dyrektor w Ministerstwie Skarbu Państwa sprawujący nadzór nad spółkami strategicznymi w sektorze ropy naftowej i gazu; od 2013r. wiceprezes ds. innowacji Grupy Kapitałowej Boryszew - największej w Polsce spółki działającej w obszarach przemysłu motoryzacyjnego, chemicznego i metali nieżelaznych), prof. Jacek Purchla (przez niemal 30 lat zatrudniony w UJ, były kierownik Zakładu Studiów Miejskich i Katedry Dziedzictwa Europejskiego; od 1991r. związany z Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie jako jego założyciel i dyrektor do 2017r.; były przewodniczący Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO; posiada wszechstronne doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierowniczych i zarządczych na uczelniach oraz w krajowych i zagranicznych gremiach) oraz dr Zbigniew Inglot (absolwent UJ, przez wiele lat prowadził badania naukowe w Instytucie Fizyki UJ, a następnie na Uniwersytecie im. Georga Augusta w Getyndze; aktualnie jako prezes Zarządu Inglot Sp. z o.o. - jednego z wiodących producentów kosmetyków na świecie - wspiera spółkę w rozwoju międzynarodowym i nadzoruje jej finanse).