Do prorektora niepublicznej uczelni wpłynął wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie m.in. rozliczeń finansowych i sprawozdań merytorycznych w ramach dotacji podmiotowej Ministerstwa Nauki Szkolnictwa Wyższego na finansowanie podstawowej działalności statutowej jednostki w 2015 r. Następnie wnioskodawczyni złożyła pismo ponaglające.

 

 


 

Skarga na nieudzielenie informacji publicznej przez prorektora

 

Wnioskodawczyni wniosła skargę do sądu administracyjnego na bezczynność prorektora ds. organizacyjno-prawnych i polityki kadrowej uczelni. Wniosła m.in. o zobowiązanie prorektora do udzielenia jej żądanej informacji w terminie 14 dni. Zdaniem skarżącej wnioskowane przez nią informacje podlegają udostępnieniu jako informacja publiczna. Dotyczą one bowiem zadań wykonywanych na uczelni wyłącznie ze środków publicznych - dotacji ministerialnej. Autorka skargi podała również, że prorektor uczelni to podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji publicznej. W jej ocenie skoro nie zostały udostępnione jej informacje, to doszło do bezczynności w rozpoznaniu wniosku.

Sprawdź: Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce >>

Prorektor uczelni w odpowiedzi na skargę wniósł o jej odrzucenie. Wyjaśnił, że skarżącej przekazano wnioskowane informacje. Wskazał także, że na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz statutu uczelni organem właściwym do realizacji wniosku jest rektor tej uczelni. Następnie skarżąca złożyła pismo, w którym podała m.in., że przesłano jej jedynie skrótowt raport. Nie zawierał on jednak rozliczenia finansowego.

 

Prorektor nie jest organem uczelni

WSA w Gliwicach odrzucił wniesioną skargę, uznając ją za niedopuszczalną. Skarżąca domagała się bowiem udzielenia jej informacji publicznej od prorektora uczelni. Prorektor uczelni nie jest zaś organem uczelni. Oznaczało to, że tak wniesiona skarga podlegała odrzuceniu. Tego rodzaju skarga mogłaby zostać rozpoznana merytorycznie, gdyby wniesiono ją na bezczynność rektora uczelni - podkreślił WSA.

Czytaj: Ministerstwo konsultuje nowy algorytm finanasowania uczelni >>

 

WSA przypomniał jednocześnie, że uczelnie wyższe wykonują zadania przez swoje organy, a te są zobowiązane do udostępniania informacji publicznej. Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym rektor kieruje działalnością uczelni i reprezentuje ją na zewnątrz. Zatem, to rektor uczelni niepublicznej jest podmiotem, który jest zobowiązany do udzielania informacji publicznej, która jest w jego posiadaniu. Z tego względu, wniesiona skarga na bezczynność prorektora uczelni była niedopuszczalna.

 

WSA zauważył też, że uczelnie niepubliczne stanowią część państwowego systemu edukacji i nauki. Państwo ustala zaś warunki do jej tworzenia. Uczelnia niepubliczna może uzyskać dotację na dofinansowanie kosztów realizacji zadań tam wymienionych. Tym samym, dysponuje ona majątkiem publicznym w zakresie udzielanych jej dotacji z budżetu Państwa. Skoro tak, to jest ona podmiotem zobowiązanym do realizowania postanowień ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 12 lipca 2018 r.,IV SAB/Gl 105/18, LEX nr 2527209.