Krakowsie uczelnie otrzymały w  sumie ponad 121 mln złotych.
Zintegrowane Programy Uczelni to kolejny projekt Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – agencji wykonawczej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – którego celem jest rozwijanie szkolnictwa wyższego tak, by mogło ono jak najpełniej realizować aktualne potrzeby społeczne i gospodarcze.
 
Konkurs realizowany jest przy użyciu trzech strumieni finansowania – każdy strumień jest przeznaczony dla innego typu uczelni. Jedna uczelnia może składać wniosek o dofinansowanie tylko w ramach jednej ścieżki. Wszystko po to, aby mniejsze ośrodki nie konkurowały o pieniądze z większymi, a jedynie z podobnymi sobie.
III ścieżka – 357 mln zł dla największych
Ścieżka ta adresowana była do największych uczelni – takich, które kształcą co najmniej 20 tys. studentów i w których co najmniej połowa ocenionych jednostek organizacyjnych posiada ocenę parametryczną na poziomie A lub A+.
 
Wyniki konkursu zostały ogłoszone w grudniu 2017 r. – wówczas dofinansowanie o łącznej wysokości 357 mln zł trafiło do 10 uczelni. Przypisany do tej ścieżki budżet wynosił początkowo 250 mln zł, ale ze względu na wysoki poziom wniosków NCBR podjęło decyzję o zwiększeniu przyznanych środków.