Projekt rozporządzenia już przekazano do konsultacji społecznych. Chodzi o ułatwienie życia osobom, które starały się o dofinansowanie, a nie złożyły - w terminie  14 dni od dnia przekazania przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki w systemie teleinformatycznym informacji o przyznanej pomocy de minimis w ramach programu: „Wsparcie dla czasopism naukowych” - trzech egzemplarzy podpisanych umów.

 

Aplikant w przyszłym roku zapłaci więcej>>

 

Pomoc dla spóźnialskich

Część wnioskodawców, których projekty zostały zakwalifikowane do finansowania w programie ogłoszonym w 2018 r. i rozstrzygniętym w 2019 r.,nie złożyła umów w powyższym terminie, oczekując otrzymania decyzji administracyjnej w sprawie przyznania pomocy. Jednakże obowiązujące przepisy nie przewidują jej wydawania.

 

 

 

Konsekwencją nieobjęcia projektu dotyczącego danego czasopisma naukowego finansowaniem w ramach programu jest również nieujęcie tego czasopisma w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych sporządzanym przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Czytaj w LEX:

Stypendia doktoranckie na gruncie ustawy 2.0 >

Studia dualne w myśl ustawy 2.0 >

Rekrutacja na studia według ustawy 2.0 >