Wnioski o dopuszczenie do egzaminu adwokackiego należy składać w terminie do dnia 25 stycznia 2015 r. - przez osoby, o których mowa w art. 66 ust. 2 ustawy - Prawo o adwokaturze oraz w terminie do dnia 18 lutego 2015 r. - przez osoby, które odbyły aplikację adwokacką. Termin dla osób, o których mowa w art. 66 ust. 2 ustawy – Prawo o adwokaturze, tj. 25 stycznia 2015 r. pomimo, iż wypada w niedzielę - a więc w dzień ustawowo wolny od pracy - nie podlega wydłużeniu do dnia 26 stycznia 2015 r. Do terminu tego, jako terminu prawa materialnego, nie ma zastosowania art. 57 § 4 k.p.a.


Tegoroczna opłata egzaminacyjna za przystąpienie do egzaminu adwokackiego wynosi 1.400 zł. Opłatę należy uiścić na rachunek: Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00 - 950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim o nr 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 z dopiskiem: „opłata za egzamin adwokacki".

Zobacz: Minister sprawiedliwości wyznaczył termin egzaminu adwokackiego >>>

Ponadto do wniosku o dopuszczenie do egzaminu adwokackiego należy dołączyć:

I. w przypadku osób, które odbyły aplikację adwokacką:
1. zaświadczenie o odbyciu aplikacji adwokackiej,
2. oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin adwokacki.

II. w przypadku osób, o których mowa w art. 66 ust. 2 ustawy - Prawo o adwokaturze odpowiednio:
1. kwestionariusz osobowy,
2. życiorys,
3. dokument zaświadczający uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych,
4. kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskania tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej,
5. dokumenty zaświadczające co najmniej 4-letni okres zatrudnienia, o którym mowa w art. 66 ust. 2 pkt 2 ustawy – Prawo o adwokaturze, na stanowiskach referendarza sądowego, starszego referendarza sądowego, asystenta prokuratora lub asystenta sędziego, a w przypadku osób, które były zatrudnione w Sądzie Najwyższym, Trybunale Konstytucyjnym lub w międzynarodowym organie sądowym, w szczególności w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej lub Europejskim Trybunale Praw Człowieka i wykonywały zadania odpowiadające czynnościom asystenta sędziego – również dokumenty określające zakres ich obowiązków,
6. dokumenty zaświadczające co najmniej 4-letni okres wykonywania na podstawie umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej przez adwokata lub radcę prawnego w kancelarii adwokackiej, zespole adwokackim, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, o których mowa w art. 4a ust. 1 ustawy – Prawo o adwokaturze, lub kancelarii radcy prawnego, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych,
7. dokumenty zaświadczające co najmniej 4-letni okres zatrudnienia w urzędach organów władzy publicznej i wykonywania wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej na rzecz tych urzędów,
8. dokument zaświadczający o ukończeniu aplikacji legislacyjnej oraz dokumenty zaświadczające co najmniej 4-letni okres zatrudnienia w urzędach organów władzy publicznej lub w państwowych jednostkach organizacyjnych i wykonywania wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych z tworzeniem projektów ustaw, rozporządzeń lub aktów prawa miejscowego,
9. dokument zaświadczający uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu sędziowskiego, prokuratorskiego, notarialnego lub komorniczego,
10. dokumenty potwierdzające zatrudnienie na stanowisku radcy lub starszego radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa,
11. oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin adwokacki,
12. 3 zdjęcia zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

Zobacz: Trwają prace nad nowym projektem oceny praktyk aplikanta >>>


Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 78 ust. 8 i art. 78a ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2014 r. poz. 635 i 993) w zw. z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz. U. poz. 829) w porozumieniu z Naczelną Radą Adwokacką wyznaczył termin egzaminu adwokackiego na dzień 11 marca 2015 r. godz. 10.00 - w którym zdający rozwiązywać będą zadanie z zakresu prawa karnego, na dzień 12 marca 2015 r. godz. 10.00 - w którym zdający rozwiązywać będą zadanie z zakresu prawa cywilnego oraz na dzień 13 marca 2015 r. godz. 10.00 - w którym zdający rozwiązywać będą zadanie z zakresu prawa gospodarczego i zadanie z zakresu prawa administracyjnego.

Źródło: ms.gov.pl