"Świadczenie profesjonalnej pomocy prawnej przy tworzeniu projektów odwołań, skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych, skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego z czasem przekształciło się w zawodowe świadczenie usług w tym zakresie.

W związku ze stale rosnącym zainteresowaniem zarówno zdających na aplikacje prawnicze, jak i przystępujących do egzaminu adwokackiego, radcowskiego, notarialnego i komorniczego, postanowiliśmy zając się problematyką szeroko pojętych - odwołań - w sposób w pełni profesjonalny." - pisze na swojej stronie zespół.

Postanowiliśmy zadać im kilka pytań, by dokładnie poznać to, czym się zajmują.

Pytania zadała Wioletta Rybicka - Redaktor serwisu www.student.lex.pl

Wioletta Rybicka: Czy dużo jest wniosków o Państwa pomoc?
Zespół egzaminyprawnicze.org: Każdego roku sytuacja wygląda inaczej i jest bezpośrednio uzależniona od wysokości poziomu zdawalności poszczególnych egzaminów prawniczych. W tym roku po publikacji wyników w największym z ośrodków egzaminacyjnych – w Warszawie dziennie otrzymywaliśmy nawet kilkadziesiąt wniosków z zapytaniem o możliwość przygotowania projektu odwołania.

Czy dużo z nich rozpatrzonych jest pozytywnie?
Fakt pozytywnego uwzględnienia wniosku o przygotowanie projektu odwołania zależy od wielu czynników. Na pierwszym etapie współpracy zespół serwisu egzaminyprawnicze.org dokonuje tzw. analizy wstępnej, która polega na zapoznaniu się zarówno z samą pracą egzaminacyjną, jak i dwoma uzasadnieniami ocen cząstkowych poszczególnych egzaminatorów (każda praca sprawdzana jest przez dwóch egzaminatorów). Dopiero po przeprowadzonej analizie informujemy Zdającego o możliwości lub też o braku możliwości przygotowania projektu odwołania. Przyczyną odmowy przygotowania projektu odwołania jest przede wszystkim potencjalnie duże ryzyko jego nieuwzględnienia. Istotą naszej pracy jest przede wszystkim przygotowanie skutecznego projektu odwołania, a nie projektu, który obarczony jest bardzo dużym ryzykiem nieuwzględnienia.

Z jakimi postanowieniami w uchwałach o wyniku nie zgadzają się zdający egzaminy?
Każda praca egzaminacyjna oraz uzasadnienia ocen cząstkowych wymagają indywidualnego podejścia. Przede wszystkim należy wskazać, że zdający kwestionują co do zasady postanowienie w przedmiocie ustalenia negatywnego wyniku państwowego egzaminu prawniczego. Aby skuteczne odwołać się od uchwały niezbędne jest odniesienie się bezpośrednio do pracy egzaminacyjnej wskazując przede wszystkim jej mocne strony oraz fakt dopuszczalności zaprezentowanego przez zdającego rozwiązania, często alternatywnego w stosunku do tzw. wytycznych egzaminacyjnych zawartych w kluczu odpowiedzi. Drugim etapem jest analiza uzasadnień ocen cząstkowych przygotowanych przez egzaminatorów. Na przestrzeni lat możemy stwierdzić, że dla zdających najbardziej kontrowersyjny jest fakt, iż w zależności od miasta, czy też nawet w zależności od konkretnej komisji egzaminacyjnej na danym obszarze OIRP lub ORA akceptowane są czasami różne rozwiązania tego samego zadania egzaminacyjnego. W tych przypadkach to właśnie od elastyczności podejścia komisji egzaminacyjnej zależy finalny wynik państwowego egzaminu prawniczego. Różnice w zakresie oceniania tego samego zadania w różny sposób stanowią bardzo często ważną przesłankę odwoławczą.

Kto pracuje w Państwa zespole?
W zespole serwisu egzaminyprawnicze.org znajdują się wyłącznie adwokaci i radcowie prawni posiadający doświadczenie w zakresie przygotowywania skutecznych odwołań od państwowych egzaminów prawniczych. Każde przygotowanie analizy, czy też projektu odwołania zlecane jest przez Serwis poszczególnym specjalistom w jednym z kilku powołanych zespołów tj. zespołu ds. prawa karnego, zespołu ds. prawa cywilnego, zespołu ds. prawa gospodarczego, zespołu ds. prawa administracyjnego. Przyjęliśmy zasadę, iż kluczowa w naszej branży jest przede wszystkim specjalizacja, stąd np. specjalista od prawa karnego zajmuje się wyłącznie tą dziedziną prawa.

Jak oceniają Państwo poziom zdawalności egzaminów w tym roku?
Poziom zdawalności państwowych egzaminów prawniczych w 2015 roku oceniamy bardzo pozytywnie. Tak wysokiej zdawalności egzaminów prawniczych nie było od lat. Świadczy to z jednej strony o coraz lepszym merytorycznym przygotowaniu zdających do egzaminu, z drugiej strony o dość mocno zróżnicowanym stopniu trudności zadań egzaminacyjnych na przestrzeni lat.

Jaki jest termin do złożenia odwołania?
Termin na złożenie odwołania wynosi 14 dni od dnia otrzymania uchwały w sprawie ustalenia wyniku państwowego egzaminu prawniczego.

Czy odwołanie dotyczy również osób, które zdają egzaminy na aplikacje prawnicze?
Tak. Zespół serwisu egzaminyprawnicze.org przygotowuje też projekty odwołań od egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze. Ze względu na testową formę pytań jest to jednak zadanie bardzo trudne. Wiele pytań oraz odpowiedzi jest de facto przytoczeniem expressis verbis przepisów ustawy. Nie pozostawia to zbyt wiele luzów decyzyjnych komisji egzaminacyjnej. Przypadki błędnie przygotowanych pytań lub odpowiedzi należą do rzadkości.

Czy mogą Państwo opisać procedurę odwołania krok po kroku?
Przede wszystkim po zakończonym egzaminie prawniczym (adwokackim, radcowskim, komorniczym, notarialnym) należy uzyskać w miejscowej siedzibie komisji egzaminacyjnej swoją pracę oraz uzasadnienia ocen cząstkowych. W przypadku pisania egzaminu na własnym sprzęcie komputerowym kopia pracy znajduje się również w jednym z katalogów na dysku twardym komputera. Następnie należy czekać na publikację wyników egzaminu. Sama publikacja wyników nie rozpoczyna jednak biegu terminu na wniesienie odwołania. Dopiero skuteczne doręczenie uchwały powoduje, iż rozpoczyna się 14 dniowy termin na wniesienie odwołania. Im później zostanie odebrana uchwała (np. po drugiej awizacji pocztowej), tym dłuższy czas na przygotowanie odwołania. Po uzyskaniu pracy egzaminacyjnej oraz uzasadnień ocen cząstkowych istnieje możliwość przekazania serwisowi egzaminyprawnicze.org pracy do wstępnej analizy, która określi mocne i słabe strony pracy i uzasadnień ocen cząstkowych oraz wskaże ewentualną możliwość przygotowania projektu odwołania. Czas trwania analizy wynosi ok. 2 – 3 dni, a czas przygotowania projektu odwołania wynosi ok. 7 dni. Powyższa procedura wygląda podobnie w przypadku egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze, z uwzględnieniem faktu, iż taki egzamin sporządza się zawsze odręcznie, jest on w formie testowej oraz co do zasady nie ma w nim uzasadnienia ocen cząstkowych, a jedynie uchwała w przedmiocie ustalenia wyniku egzaminu wraz z krótkim uzasadnieniem.