Roczne koszty aplikacji oblicza się mnożąc odpowiedni współczynnik podany rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości przez wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego co roku przez Radę Ministrów. Obecnie, współczynnik ten wynosi czterokrotność minimalnego wynagrodzenia, które co roku rośnie, wynosząc obecnie 1 500 złotych.

Według projektu, zgodnego z planami ministra Gowina przewidującymi obniżenie opłat za wszystkie aplikacje, opłata za aplikację komorniczą miałaby równać się trzykrotności minimalnego wynagrodzenia.

Opłaty roczne za aplikacje mają służyć pokryciu kosztów szkolenia - wynajmu sali i opłacenia wykładowców. Jak podaje Ministerstwo Sprawiedliwości, średnie koszty szkolenia aplikanta przekraczają wysokość pobieranych opłat.

Czytaj więcej >>

Marta Osowska