Mimo że zapowiedź wiceministra zdrowia o kształceniu zdalnym nie obejmowała szkół wyższych, takie zasady – w tym samym, co wskazany przez wiceministra okresie – będą obowiązywały na UAM. O podjęciu takiej decyzji – po środowym kolegium rektorskim - poinformowała rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska.

 

 

- W okresie od dnia 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r. kształcenie na: studiach pierwszego stopnia; studiach drugiego stopnia; jednolitych studiach magisterskich; studiach doktoranckich oraz w szkole doktorskiej - prowadzi się wyłącznie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (kształcenie na odległość), niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie studiów albo w programie kształcenia - podkreślono w zarządzeniu.

 

Według zarządzenia kształcenie na odległość prowadzi się zgodnie z obowiązującym planem studiów w sposób umożliwiający synchroniczną interakcję między studentami a nauczycielem akademickim lub innymi osobami prowadzącymi kształcenie. Zajęcia, które nie mogą być prowadzone w ramach kształcenia na odległość, realizuje się w siedzibie Uniwersytetu. Dziekan sporządza wykaz takich zajęć i niezwłocznie informuje o tym studentów.