Od kandydatów wymaga się, by posiadali co najmniej stopień naukowy doktora, są zatrudnieni w państwowej uczelni i/lub w jednostce naukowej w Niemczech lub w podmiocie należącym do systemu szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce, kierują zespołem badawczym w polskiej lub niemieckiej instytucji naukowej. Warunkiem udziału w konkursie jest także aktualny udział w projekcie badawczym.

Przewrót kopernikański - rząd planuje powołanie nowej instytucji>>

 

Wiedza i zasługi

Od kandydatek i kandydatów oczekuje się, by mieli szczególne zasługi dla współpracy polsko-niemieckiej, łącząc w sposób komplementarny różne doświadczenia, wiedzę i zasoby w celu wspólnego rozwiązywania problemów badawczych. Wyniki takiej współpracy powinny mieć potencjał, aby otwierać nowe perspektywy w danych dziedzinach badawczych lub innych domenach nauki lub życia społecznego.

 

 

 

Nagroda przyznawana jest co dwa lata w drodze konkursu parze uczonych. Konkurs jest skierowany do reprezentantek i reprezentantów wszystkich dziedzin nauki, w tym nauk humanistycznych i społecznych.

Wysokość nagrody wynosi 200 000 euro (100 000 euro dla każdego z dwóch laureatów). Laureat z Polski otrzymuje:

  • 20 000 euro nagrody imiennej
  • 80 000 euro jako część subwencyjna nagrody.

 

Do zgłaszania kandydatek i kandydatów uprawnieni są uczeni posiadający stopień naukowy doktora zatrudnieni w polskiej bądź niemieckiej instytucji naukowej. Autonominacje będą rozpatrywane. Nominacje powinny być składane w języku angielskim, zgodnie z instrukcjami publikowanymi na stronach DFG i FNP. Termin zgłoszeń upływa 20 lipca 2021 r.