Program „Sport Akademicki” realizowany jest w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży. Zadanie polega na wspieraniu różnorodnych form aktywizacji sportowej młodzieży akademickiej.

 

Głównymi celami programu są:

  • zwiększenie aktywności fizycznej młodzieży akademickiej;
  • tworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego, współzawodnictwa sportowego oraz kształtowanie zdrowego stylu życia młodzieży akademickiej;
  • kształtowanie rozwoju psychofizycznego młodzieży akademickiej, kreowanie aktywności fizycznej jako niezbędnego czynnika do prawidłowego funkcjonowania organizmu, budowa postaw obywatelskich i wolontariatu sportowego;
  • wspieranie inicjatyw i działań na rzecz rozwoju sportu akademickiego oraz promocja społecznych, wychowawczych, prozdrowotnych i edukacyjnych walorów sportu.

 

Nabór wniosków

Wnioski o dofinansowanie należy złożyć w wersji elektronicznej, wraz z załącznikami generowanymi w systemie AMODIT dostępnym pod adresem https://wnioski.msit.gov.pl oraz skanami pozostałych dokumentów (statutu oraz KRS lub wyciągu z ewidencji) do dnia 10 stycznia 2022 r. Rozstrzygnięcie naboru wniosków nastąpi do 4 lutego 2022 r. Zadanie może być realizowane wyłącznie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku. Program jest finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF), którego dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki. Na realizację Programu w 2022 roku przeznacza się̨ kwotę̨ 10 mln zł.