Egzaminy z prawa karnego i cywilnego trwały po 6 godzin. Egzaminy z prawa gospodarczego i administracyjnego trwały 8 godzin. W przypadku 13 zdających, będących osobami niepełnosprawnymi, czas trwania egzaminów wydłużono odpowiednio do 9 i 12 godzin.

Zadania
W ocenie zespołów powołanych do przygotowania zadań egzaminacyjnych, prawidłowe rozwiązanie zadań polegało: w przypadku zadań z prawa karnego i cywilnego – na sporządzeniu apelacji w oparciu o opracowane na potrzeby egzaminu akta, w przypadku zadań z prawa gospodarczego: na egzaminie adwokackim - na sporządzeniu pozwu, natomiast na egzaminie radcowskim - na sporządzeniu umowy w oparciu o przedstawione stany faktyczne, zaś w przypadku zadań z prawa administracyjnego - na sporządzeniu skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego w oparciu o opracowane na potrzeby egzaminu akta lub przedstawiony stan faktyczny.

Zobacz też: Zakończył się prawniczy egzamin zawodowy 

Komisje
Egzamin adwokacki przeprowadziły 33 komisje (w tym: w Białymstoku, Kielcach, Lublinie, Szczecinie, Toruniu, po 2 komisje w: Gdańsku, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie i we Wrocławiu, 3 komisje w Katowicach i Krakowie oraz 12 komisji w Warszawie).
Egzamin radcowski - 58 komisji (w tym: w Bydgoszczy, Koszalinie, Toruniu, Wałbrzychu i Zielonej Górze, po 2 komisje w: Białymstoku, Kielcach, Lublinie, Olsztynie, Opolu, Rzeszowie i Szczecinie, po 3 komisje w: Gdańsku, Katowicach i Łodzi, 4 komisje w Poznaniu i we Wrocławiu, 6 komisji w Krakowie oraz 16 komisji w Warszawie).

W skład każdej komisji egzaminacyjnej weszło 8 osób: 4 sędziów - przedstawicieli Ministra Sprawiedliwości oraz 4 adwokatów lub radców prawnych, delegowanych odpowiednio przez Naczelną Radę Adwokacką albo Krajową Radę Radców Prawnych.

Zobacz też: Cywilne dla wielu najtrudniejsze 

Obecni
Frekwencja na egzaminach była bardzo wysoka. Według nieoficjalnych danych uzyskanych z poszczególnych rad, do egzaminów przystąpiło 99% osób, które złożyły wnioski o dopuszczenie do egzaminów.

Oficjalne dane będą znane po przesłaniu Ministrowi Sprawiedliwości dokumentacji z przebiegu egzaminów, w tym protokołów i odpisów uchwał.

Ręcznie lub na komputerze
Zdający mieli możliwość sporządzania prac egzaminacyjnych, według własnego wyboru, pismem ręcznym lub przy użyciu własnego sprzętu komputerowego.Około 99% zdających wybrało rozwiązywanie zadań przy użyciu sprzętu komputerowego.

Na podstawie telefonicznych informacji uzyskanych od Przewodniczących poszczególnych komisji egzaminacyjnych ustalono, że egzamin przebiegał zgodnie z obowiązującymi przepisami. Materiały egzaminacyjne zostały wydrukowane i dostarczone przy zachowaniu zasad poufności, do każdej komisji dostarczono nośniki z aplikacją do zdawania egzaminu. W razie zakłóceń w funkcjonowaniu aplikacji, zdający mieli możliwość skorzystania z pomocy informatyków zapewniających wsparcie techniczne. W czasie trwania egzaminu, w Ministerstwie Sprawiedliwości telefoniczny dyżur pełnili informatycy, celem rozwiązywania na bieżąco ewentualnych problemów związanych z działaniem aplikacji.

Zobacz też: Minął pierwszy dzień egzaminu zawodowego 2015 

Podczas egzaminu zdający mieli możliwość korzystania z przyniesionych przez siebie aktów prawnych, komentarzy oraz orzecznictwa. Dodatkowo, komisje egzaminacyjne zapewniły dostęp do stanowisk komputerowych, zawierających systemy informacji prawnych.

Ogłoszenie wyników egzaminów przez pierwsze komisje egzaminacyjne spodziewane jest na początku kwietnia.

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją: Czynności procesowe obrońcy i pełnomocnika w sprawach karnych w internetowej księgarni Profinfo>>>

 imagesViewer