Aplikacja ogólna to przeszłość

Aplikacja ogólna to dwunastomiesięczne, wstępne szkolenie dla osób, które chą w przyszłości zajmować stanowiska: sędziego, prokuratora, referendarza sądowego i asystenta sędziego.
Ustawodawca uznał jednak, że po deregulacji zawodu asystenta sędziego ten system szkolenia stracił rację bytu i ustawą z dnia 9 kwietnia 2015 r.
o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 694) przywrócono bezpośredni nabór na aplikacje: prokuratorską i sędziowską. Rok 2017 ma być pierwszym (od czasu powstania KSSIP), w którym nie będzie już prowadzona rekrutacja na aplikację ogólną.

Rekrutacja na podobnych zasadach

Zniesienie aplikacji ogólnej nie zmienia wiele w przypadku samej procedury rekrutacji.
Nabór na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską odbywa się w drodze konkursu składającego się z dwóch etapów:

  • testu sprawdzającego wiedzę z poszczególnych dziedzin prawa;
  • pracy pisemnej sprawdzającej umiejętność stosowania argumentacji prawniczej, zasad wykładni oraz kwalifikowania stanów faktycznych.

Warunkiem dopuszczenia do drugiego etapu konkursu jest uzyskanie z testu minimalnej liczby punktów określonej, w drodze zarządzenia, przez Ministra Sprawiedliwości.

Po przeprowadzeniu konkursu komisja konkursowa przedstawia dyrektorowi KSSIP listę kwalifikacyjną kandydatów na aplikantów aplikacji sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej. Osoba umieszczona na liście kwalifikacyjnej może, w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej, złożyć do Dyrektora KSSIP wniosek o przyjęcie na aplikację sędziowską lub aplikację prokuratorską.

Sporna kwestia etatów

Jak stanowią obowiązujące przepisy ustawy, aplikacja sędziowska i aplikacja prokuratorska trwają 36 miesięcy, w trakcie aplikacji sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej aplikanci są zatrudnieni na etatach aplikanckich i odbywają zajęcia w KSSIP. Wprowadzając zmiany, ustawodawca chciał, by stypendia aplikantom wypłacały podmioty, w których są zatrudnieni, nie zaś KSSIP. Ta kwestia pozostaje jednak niejasna ze względu na nowelizację, nad którą obecnie pracuje Sejm (druk sejmowy nr 1406).
Nowela zakłada przywrócenie KSSIP pełni kompetencji do szkolenia aplikantów, nie będą oni zatrudniani na etatach, a będą otrzymywać stypendia na zasadach podobnych do dotychczasowych.
Jak podaje sama KSSiP w komunikacie, obecnie nie są prowadzone żadne prace zmierzające do zapewnienia etatów aplikantom sędziowskim i prokuratorskim. Jeżeli nowe przepisy wejdą w życie, osoby, które dostaną się na aplikację w 2017 r. zostaną objęte programem stypendialnym podobnie jak ich poprzednicy.

Lexoteka - potrzebne podręczniki w jednym miejscu>>