Do zadań Komisji Ewaluacji Nauki należy: 

 • przeprowadzanie ewaluacji jakości działalności naukowej;
 • przygotowanie projektów wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe oraz wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych;
 • przedstawianie Ministrowi propozycji kategorii naukowych dla podmiotów poddanych ewaluacji;
 • sporządzanie opinii i ocen w sprawach określonych przez Ministra lub z własnej inicjatywy;
 • ewaluacja jakości kształcenia w szkole doktorskiej;
 • sporządzanie analiz w zakresie ewaluacji jakości działalności naukowej i jakości kształcenia
 • w szkołach doktorskich;
 • współpraca z krajowymi i międzynarodowymi instytucjami zajmującymi się ewaluacją jakości działalności naukowej.

 


Zajęcie dla cieszących się najwyższym autorytetem naukowym

Jak przypomina Ministerstwo Edukacji i Nauki, uczelnie, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze oraz międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw mogą zgłosić po jednym kandydacie w każdej dziedzinie nauki i sztuki, w której prowadzą działalność naukową, jeżeli w co najmniej jednej dyscyplinie w tej dziedzinie posiadają kategorię naukową A+, A albo B+ i nie posiadają kategorii naukowej C.

- Szukamy osób cieszących się najwyższym autorytetem naukowym w środowiskach zajmujących się problematyką wchodzącą w zakres poszczególnych dyscyplin, a także posiadających wybitne osiągnięcia naukowe - deklaruje ministerstwo.

W zgłoszeniu należy podać: dziedzinę, w której następuje zgłoszenie, dane osobowe kandydata: imię, nazwisko, stopień naukowy/tytuł naukowy, adres do korespondencji elektronicznej i/lub numer telefonu kontaktowego, numer PESEL (lub datę urodzenia), reprezentowaną przez kandydata dyscyplinę (lub dyscypliny) oraz maksymalnie pięć najważniejszych osiągnięć naukowych kandydata.

Czytaj: Prezydent podpisał ustawę wydłużającą kadencję Komisji Ewaluacji Nauki>>

Członkiem KEN może być osoba, która:

 • ma nieposzlakowaną opinię i przestrzega zasad etyki naukowej;
 • nie popełniła czynu określonego w art. 115 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, stwierdzonego prawomocnym wyrokiem;
 • posiada co najmniej stopień doktora;
 • aktywnie uczestniczy w realizacji badań naukowych i ma znaczące osiągnięcia w tym zakresie;
 • nie ukończyła 70. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji KEN (1 kwietnia 2023 r.);
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 • korzysta z pełni praw publicznych;
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nie była karana karą dyscyplinarną;
 • w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów, nie pełniła w nich służby ani nie współpracowała z tymi organami.

Członkiem KEN nie może być:

 • członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej;
 • członek Rady Doskonałości Naukowej;
 • członek Komitetu Polityki Naukowej,
 • rektor;
 • Prezes i wiceprezes Polskiej Akademii Nauk;
 • przewodniczący lub wiceprzewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
 • dyrektor instytutu Polskiej Akademii Nauk;
 • dyrektor instytutu badawczego;
 • dyrektor instytutu międzynarodowego;
 • Sekretarz Generalny Akademii Kopernikańskiej;
 • Dyrektor Centrum Badawczego Mikołaja Kopernika.