Projekt rozporządzenia udostępniono na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji - ureguluje przekształcanie instytutów badawczych w instytuty naukowe PAN, ale również w instytuty Sieci Łukasiewicz.

 

Od kwietnia instytuty badawcze w Sieci Badawczej Łukasiewicz>>

 

Jednolite kryteria

Dla wszystkich procesów objętych regulacją  projektowanego rozporządzenia ustanowiono jednolite kryteria, obejmujące:

Wpływ przekształcenia albo włączenia:

  • a) na rozwój potencjału badawczego PAN, Sieci Badawczej Łukasiewicz albo instytutu naukowego PAN, do którego instytut badawczy zostanie włączony,
  • b) kierunki oraz jakość badań naukowych i  prac rozwojowych prowadzonych w PAN, w Sieci Badawczej Łukasiewicz albo w instytucie naukowym PAN, do którego instytut badawczy zostanie włączony,
  • c) możliwości i warunki podejmowania współpracy w zakresie prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych z innymi podmiotami przez instytut naukowy PAN albo instytut Sieci Łukasiewicz,w który instytut  badawczy zostanie przekształcony, albo przez instytut naukowy PAN, do którego instytut badawczy zostanie włączony, w tym na możliwości i warunki realizacji interdyscyplinarnych projektów badawczych;

Zasadność przekształcenia albo włączenia pod względem organizacyjno-prawnym i ekonomicznym, w tym potencjalne oszczędności z tym związane.


Pierwszymi czynnościami, jakie powinny zostać dokonane w ramach danego procesu przez organ planujący ten proces, tj. Radę Ministrów albo ministra nadzorującego instytut badawczy będzie uzgodnienie przeprowadzenia tego procesu z właściwymi organami albo zasięgnięcie w tej sprawie opinii właściwych organów.

 

W przypadku każdego z procesów objętych projektowanym rozporządzeniem będzie wymagana opinia dyrektora i opinia rady naukowej instytutu badawczego, a ponadto jeżeli procesem tym będzie:

  1. przekształcenie instytutu badawczego w instytut naukowy PAN – także uchwała Prezydium PAN w tej sprawie podjęta zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2019 r. poz. 1183 i 2227);
  2. włączenie instytutu badawczego do instytutu naukowego PAN – także uzgodnienie z dyrektorem tego instytutu naukowego i z Prezesem PAN;
  3. przekształcenie instytutu badawczego w instytut Sieci Łukasiewicz – także zasięgnięcie opinii ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.