Aplikacja ogólna to przeszłość
Aplikacja ogólna to dwunastomiesięczne, wstępne szkolenie dla osób, które chą w przyszłości zajmować stanowiska: sędziego, prokuratora, referendarza sądowego i asystenta sędziego.
Ustawodawca uznał jednak, że po deregulacji zawodu asystenta sędziego ten system szkolenia stracił rację bytu i ustawą z dnia 9 kwietnia 2015 r.
o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 694) przywrócono bezpośredni nabór na aplikacje: prokuratorską i sędziowską. Rok 2017 ma być pierwszym (od czasu powstania KSSIP), w którym nie będzie już prowadzona rekrutacja na aplikację ogólną.

Rekrutacja na podobnych zasadach
Zniesienie aplikacji ogólnej nie zmienia wiele w przypadku samej procedury rekrutacji.
Nabór na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską odbywa się w drodze konkursu składającego się z dwóch etapów:
-  testu sprawdzającego wiedzę z poszczególnych dziedzin prawa;
- pracy pisemnej sprawdzającej umiejętność stosowania argumentacji prawniczej, zasad wykładni oraz kwalifikowania stanów faktycznych.
Warunkiem dopuszczenia do drugiego etapu konkursu jest uzyskanie z testu minimalnej liczby punktów określonej, w drodze zarządzenia, przez Ministra Sprawiedliwości.

 

MS określiło limit miejsc na aplikacji sędziowskiej i prokuratorskiej 2017>>

Po przeprowadzeniu konkursu komisja konkursowa przedstawia dyrektorowi KSSIP listę kwalifikacyjną kandydatów na aplikantów aplikacji sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej. Osoba umieszczona na liście kwalifikacyjnej może, w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej, złożyć do Dyrektora KSSIP wniosek o przyjęcie na aplikację sędziowską lub aplikację prokuratorską.

Stypendia w KSSiP
Jak stanowią obowiązujące przepisy ustawy, aplikacja sędziowska i aplikacja prokuratorska trwają 36 miesięcy, w trakcie aplikacji sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej aplikanci są zatrudnieni na etatach aplikanckich i odbywają zajęcia w KSSIP. Wprowadzając zmiany, ustawodawca chciał, by stypendia aplikantom wypłacały podmioty, w których są zatrudnieni, nie zaś KSSIP. To się jednak zmieni - Prezydent podpisał ustawę z dnia 11 maja 2017 r. ustawę o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw. Nowela zakłada, że  trakcie aplikacji aplikanci odbywają zajęcia w Krajowej Szkole oraz praktyki zgodnie z programem aplikacji. Dyrektor Krajowej Szkoły na wniosek aplikanta przyzna mu stypendium na czas odbywania aplikacji, którego wysokość nie będzie mogła przekroczyć najniższego wynagrodzenia zasadniczego referendarza sądowego. Aplikanci przystąpią do egzaminu sędziowskiego nie później niż w terminie miesiąca od dnia ukończenia aplikacji.
Dyrektor Krajowej Szkoły, w terminie 14 dni od dnia zakończenia egzaminu sędziowskiego, sporządzi i ogłosi w BIP listę klasyfikacyjną egzaminowanych aplikantów aplikacji sędziowskiej z liczbą porządkową wskazującą jego miejsce na liście (według kryterium uzyskanych punktów). Aplikantowi, który zdał egzamin będzie przysługiwał – według kolejności na liście –  wybór jednego z wolnych stanowisk asesorskich ogłoszonych, w drodze zarządzenia, przez Ministra Sprawiedliwości.

Aplikacja legislacyjna bardziej dostępna>>