Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek wręczył 14 września br. dokument nadania statutu Akademii Zamojskiej rektorowi uczelni dr hab. Pawłowi Skrzydlewskiemu. "

Uchwalona w lipcu br. ustawa przewiduje utworzenie 1 września 2021 r. Akademii Zamojskiej opartej na istniejącej Uczelni Państwowej im. Szymona Szymonowica. Zgodnie z ustawą mienie uczelni stanie się mieniem akademii. Z ustawy wynika, że pierwszego rektora powoła minister właściwy ds. szkolnictwa wyższego.

Czytaj: Prezydent podpisał ustawę o powstaniu Akademii Zamojskiej>> 

- Reaktywowana uczelnia powinna w czasach współczesnych spełniać misję, która przez ponad dwa wieki formowała elity narodu polskiego w duchu zasad pietas literata, Deo et Patriae, misję, wyrażoną w dewizie: BÓG HONOR OJCZYZNA, a spełnianą przez Akademię Zamojską – podkreślono w uzasadnieniu ustawy. Dodano, że Akademia Zamojska ma być szczególną instytucją, w której w sposób odpowiedzialny i wieloaspektowy przygotowuje się obywateli państwa polskiego nie tylko do pełnienia różnych działań i funkcji publicznych, ale także do podejmowania czynnych starań na rzecz ochrony, rozwoju i umocnienia kulturowego i cywilizacyjnego dziedzictwa Polski

Sprzeciw wobec procedowanej ustawy zgłaszali nie tylko politycy opozycji, ale także rektor Uczelni Państwowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu prof. Andrzej Samborski. W jego ocenie ustawa podważa zapisy statutu uczelni, w tym ten stanowiący, że uczelnia jest autonomiczna we wszystkich swych działaniach.

 


Odnowienie uczelni po 237 latach

- Jestem wręcz wzruszony (...) o odnowieniu Akademii Zamojskiej słyszałem wielokrotnie. Tych prób odnowienia Akademii podejmowanych było wiele - powiedział minister edukacji i nauki.  - Odnawiamy Akademie Zamojską po 237 latach. Przypomnę, że decyzją władz zaborczych, tuż po pierwszym rozbiorze Polski w 1774 r. Akademia Zamojska została zlikwidowana. Nie było jej zatem na mapie uczelni wyższych w tej nawie przez 237 lat - dodał.

Zgodnie z ustawą, Akademia Zamojska została utworzona w oparciu o Uczelnię Państwową im. Szymona Szymonowica, która posiadała prawo do prowadzenia kształcenia na 9 kierunkach studiów pierwszego stopnia: filologia, bezpieczeństwo narodowe, finanse i rachunkowość, informatyka, logistyka, mechanika i budowa maszyn, pedagogika, pielęgniarstwo, turystyka i rekreacja.

Na mocy ustawy mienie uczelni stało się mieniem akademii. Pracownicy zatrudnieni w uczelni stali się pracownikami akademii, jednak stosunki pracy z tymi pracownikami wygasną po upływie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, jeżeli przed upływem tego terminu nie zostaną im zaproponowane nowe warunki pracy i płacy albo w razie nieprzyjęcia nowych warunków pracy i płacy.

Nadzór nad Akademią sprawuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki. Na mocy ustawy powołał on na nowego rektora uczelni dr hab. Pawła Skrzydlewskiego.