Pismo, które Związek Nauczycielstwa Polskiego publikuje na swojej stronie internetowej, dotyczy rozporządzenia określającego minimalne wynagrodzenie nauczycieli. Projekt przygotowany przez MEN zakłada utrzymanie dotychczasowych stawek w kolejnym roku szkolnym.
ZNP zauważa, że Karta Nauczyciela wymaga, aby treść rozporządzenia regulującego tę materię była uzgadniana ze związkami zawodowymi, czego MEN - zdaniem związkowców - w tym przypadku zaniechał, przekazując projekt jedynie do zaopiniowania.
"Pomiędzy opiniowaniem aktów prawnych, a ich uzgadnianiem występuje nie tylko różnica semantyczna. O ile opiniowanie projektu aktu normatywnego zazwyczaj sprowadza się do sporządzenia opinii i przedstawienia jej organowi władzy publicznej, tak uzgodnienie wymaga rozpoczęcia negocjacji przez stronę ministerialną i związkową." - tłumaczy ZNP.

Minister: podwyżki płac albo Karta Nauczyciela>>

Z tych powodów związkowcy żądają, by resort edukacji podjął z nimi rozmowy ws. płac pedagogów.
"Przez ostatnie lata wysokość nauczycielskich wynagrodzeń nie była waloryzowana nawet o stopień inflacji. Mamy więc do czynienia z sytuacją, której skutkiem jest faktyczna utrata wartości nauczycielskich wynagrodzeń w kolejnym roku. W związku z powyższym Związek Nauczycielstwa Polskiego żąda podjęcia procedur uzgodnieniowych rozporządzenia płacowego, ze szczególnym uwzględnieniem postulatu podwyżki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli w 2016 r." - podsumowuje ZMP. Pełna treść pisma>>

ZNP rozpoczyna akcję protestacyjną>>