"Związek Nauczycielstwa Polskiego ze zdziwieniem konstatuje, że wbrew przedstawionemu przez projektodawców uzasadnieniu do zmian w ustawie, proponowana nowelizacja - poza przepisami rekrutacyjnymi i porządkującymi - obejmuje szereg zmian o charakterze merytorycznym niezwiązanych z deklarowanym celem opiniowanego projektu." - czytamy w opinii ZNP do projektu nowelizacji ustawy o systemie oświaty.
Chodzi przede wszystkim o zaproponowane przez resort zmiany w regulacjach dotyczących przekazywania szkół przez jednostki samorządu terytorialnego. ZNP od dawna walczy z tego rodzaju praktykami - zaskarżył je nawet do Trybunału Konstytucyjnego.
MEN w uzasadnieniu do ustawy zapewnia, że doprecyzowanie przepisów całkowicie rozwiąże problem przekazywania szkół gminnym spółkom prawa handlowego (ustawa doda przepis wyraźnie zakazujący takiej praktyki). ZNP zauważa jednak, że w przepisie znajdzie się wyjątek - szkołę JST będzie mogła przekazać związkom komunalnym.
"Tak sformułowany przepis, zamiast zapobiegać rezygnacji przez JST z prowadzenia szkół publicznych i zatrudniania w nich nauczycieli na określonych ustawowo zasadach, umożliwi przekazywanie szkół i placówek związkom komunalnym. Poniważ związek komunalny jest osobą prawną inną niż JST, nauczyciele szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez takich związek podlegają Karcie Nauczyciela w bardzo ograniczonym zakresie." - podkreśla ZNP i stwierdza, że przepis da gminom możliwość omijania przepisów Karty.