Jak należy postępować w przypadku częściowego zalania dziennika lekcyjnego po klasyfikacji rocznej?

Odpowiedź
Wpisy dokonanie w dzienniku lekcyjnym są podstawą wypełnienia arkuszy ocen, co jak wynika z pytania zostało dokonane. Dyrektor szkoły ma również obowiązek należytego zabezpieczenia i archiwizowania dokumentacji, w tym dokumentacji przebiegu nauczania. Zasady przechowywania dokumentów w szkole określa instrukcja kancelaryjna. Dzienniki lekcyjne stanowią kategorię archiwalną B5, oznaczającą, iż są przechowywane przez 5 lat kalendarzowych (licząc od 1 stycznia roku następującego po roku, których dokumentacja dotyczyła). Procedurę odtwarzania dokumentacji nauczania na wypadek częściowego zniszczenia, w tym również dziennika lekcyjnego, określa zapis § 24 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji- dalej r.d.p.n. Przepisy prawa oświatowego nie przewidują innego trybu odtwarzania dokumentacji nauczania poza wskazanym w r.d.p.n.

Urlop dla poratowania zdrowia tylko przy pełnym wymiarze zatrudnienia>>

Stosownie do zapisu § 24 ust. 1 r.d.p.n. dyrektor szkoły zarządzeniem powołuje komisję w celu odtworzenia zapisów dziennika lekcyjnego. Skład komisji ustala dyrektor szkoły, mogą w niej uczestniczyć np. wychowawca klasy, której dziennik zginął, pedagog szkolny, wicedyrektor szkoły lub inna osoba zajmująca stanowisko kierownicze oraz wszyscy nauczyciele uczący w danym zespole klasowym. Członkowie komisji ustalają możliwości i sposoby odtworzenia zapisów dziennika. Praca komisji podsumowana zostaje w protokole, zawierającym skład komisji, termin rozpoczęcia i zakończenia prac komisji, opis odtwarzanej dokumentacji przebiegu nauczania oraz podstawę, na jakiej dokonano jej odtworzenia. Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji (§ 24 ust. 3 r.d.p.n.). Na podstawie przepisu § 24 ust. 1 r.d.p.n. niezwłocznie po zakończeniu prac komisji dyrektor szkoły zawiadamia na piśmie kuratora oświaty i organ prowadzący szkołę.
 

LEX Prawo Oświatowe
Artykuł pochodzi z programu LEX Prawo Oświatowe
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami