Nauczyciel mianowany otrzymał w maju pismo w sprawie ograniczenia etatu z 26/26 na 13/26, na co wyraził zgodę. Od 1 września 2016 r. ma 13/26 etatu na okres roku szkolnego, 14 września 2016 r. złożył wniosek o urlop dla poratowania zdrowia.

Czy należy się mu urlop?

Odpowiedź
Nauczyciel nie jest uprawniony do skorzystania z urlopu dla poratowania zdrowia, ponieważ nie jest zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć.
Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela – dalej KN, nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, po przepracowaniu co najmniej 7 lat w szkole, dyrektor szkoły udziela urlopu dla poratowania zdrowia, w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia, w wymiarze nieprzekraczającym jednorazowo roku. Przepis jest niejasny i nie przesądza, w jakim momencie nauczyciel musi spełniać wymóg zatrudnienia w pełnym wymiarze zajęć: z dniem złożenia wniosku, z dniem wydania decyzji przez dyrektora, czy z dniem rozpoczęcia urlopu. W tym względzie wyrażane są różne poglądy, brak jest natomiast rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego.
Zgodnie z pierwszym stanowiskiem, nauczyciel ma roszczenie o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia, gdy spełniając wymóg stażu pracy w pełnym wymiarze zajęć składa orzeczenie lekarskie o potrzebie jego udzielenia albo zostaje wydane ostateczne orzeczenie lekarskie, na skutek odwołania jednej ze stron stosunku pracy.

Reforma edukacji: praca w innej miejscowości bez zgody i bez mieszkania>>

Drugi pogląd stanowi, że najistotniejsze znaczenie z punktu widzenia prawa do urlopu ma spełnienie wszystkich wymogów (w tym zatrudnienia w pełnym wymiarze zajęć) w dniu wydania decyzji przez dyrektora. Mając jednak na względzie, że dyrektor powinien w miarę możliwości jak najszybciej wydać decyzję o udzieleniu urlopu, ewentualnie o odmowie jego udzielenia. W takim przypadku dyrektor zwlekając z wydaniem decyzji do czasu, gdy nauczyciel będzie zatrudniony na część etatu, naraża się na wystąpienie przez nauczyciela z powództwem o ustalenie, że ma prawo do urlopu, z uwagi na nadużycie prawa przez dyrektora w oparciu o art. 8 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy - dalej k.p.
Trzeci pogląd nakazuje uwzględnienie, czy na dzień rozpoczęcia urlopu nauczyciel jest zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć. Nauczyciel, który w dniu przypadającym na początkową datę urlopu jest już zatrudniony w obniżonym wymiarze zajęć, nie ma prawa do skorzystania z urlopu dla poratowania zdrowia. Prawo do urlopu dla poratowania zdrowia ma wyjątkowy charakter, zaś regulacja nie powinna być interpretowana rozszerzająco.
W omawianym przypadku nauczyciel nie jest uprawniony do urlopu, ponieważ w dniu złożenia wniosku oraz wydania decyzji przez dyrektora jest zatrudniony w niepełnym wymiarze zajęć. Dodatkowo dyrektor nie może udzielić urlopu z datą wsteczną np. od dnia 31 sierpnia 2016 r., gdy nauczyciel jeszcze pracował na cały etat. Dyrektor zaś nie ma obowiązku zatrudnienia nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć tylko w celu skorzystania z urlopu, skoro w jednostce oświatowej nadal istnieją zmiany organizacyjne, które stanowiły podstawę obniżenia wymiaru zatrudnienia.

 

Jakie kierunki zmian w oświacie? - komentarz LEX Prawo Oświatowe>>

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Prawo Oświatowe
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów