W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie zmieniające zasady ustalania wysokości dodatków: motywacyjnego i funkcyjnego dla dyrektorów zakładów poprawczych. Nowe przepisy dostosowano do - obowiązujących od 1 stycznia 2013 r. regulacji dotyczących - nadzoru pedagogicznego nad jednostkami podległymi MS.
Aby uprościć system, resort zdecydował się na likwidację okręgowych zespołów nadzoru pedagogicznego. Kompetencje zespołów całkowicie przejęli wizytatorzy i dyrektorzy placówek, z tego powodu konieczna była zmiana zasad przyznawania dodatków funkcyjnych i motywacyjnych dyrektorom podległych MS placówek. Według nowych przepisów wysokość dodatku motywacyjnego dla dyrektora zakładu poprawczego lub schroniska dla nieletnich ustalał będzie minister sprawiedliwości, a dla kierownika rodzinnego ośrodek diagnostyczno-konsultacyjnego - prezes sądu okręgowego (obecnie przepis stanowi, że robi to prezes sądu okręgowego na wniosek kierownika okręgowego zespołu nadzoru pedagogicznego). Analogiczne zasady wprowadzono przy ustalaniu dodatków funkcyjnych. Nowe przepisy wejdą w życie 7 maja 2013 r.

Źródło: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych oraz szkołach przy zakładach karnych i aresztach śledczych (Dz. U. poz. 484).