Nowelizacja wprowadza wymagania dla podmiotu prowadzącego kształcenie ustawiczne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Przyjęto m.in., że kadra musi posiadać odpowiednie przygotowanie do prowadzenia zajęć przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii. Odpowiednie przeszkolenie należy zapewnić także uczestnikom.
Przepisy zobowiązują podmioty prowadzące kształcenie do zapewnienia uczniom dostępu do odpowiedniego oprogramowania umożliwiającego interakcje między słuchaczami lub uczestnikami a osobami prowadzącymi zajęcia. Organizatorzy kształcenia muszą także na bieżąco kontrolować postępy słuchaczy i aktywność osób prowadzących zajęcia.
Znowelizowane rozporządzenie daje dużą swobodę wyboru metod i technik kształcenia na odległość. Organizatorzy kształcenia sami określa liczbę godzin oraz sposoby prowadzenia zajęć. Nie oznacza to jednak pełnej dowolności w podejmowaniu decyzji. Określono, że w kwalifikacyjnym kursie zawodowym prowadzonym w formie zaocznej, minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego nie może być mniejsza niż 65 procent minimalnej liczby godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji. Został również wydłużony termin (do 31 sierpnia 2013 r.), w którym możliwe jest kontynuowanie kształcenia prowadzonego zgodnie z rozporządzeniem w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.
Mniej elastycznie resort podszedł także do kwestii weryfikacji postępów słuchaczy. Znowelizowane przepisy wprowadzają bowiem wymóg, by odbywała się ona w sposób tradycyjny - a nie przez internet. Nowe przepisy zaczną obowiązywać 6 listopada 2012 r.
 
Źródło: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1152).