Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 5 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  ukazało się w Dzienniku Ustaw pod pozycją U. 1960.

.Rozporządzenia MEN o zdalnej pracy szkół już obowiązują>>

 

Podstawówki częściowo zamknięte do 29 listopada

Według rozporządzenia - od dnia 9 listopada 2020 r. do dnia 29 listopada 2020r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie publicznych i niepublicznych

  1. szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz szkół podstawowych dla dorosłych;
  2. szkół ponadpodstawowych;
  3. placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego.

Ograniczenie nie dotyczy:

  1. szkół podstawowych specjalnych oraz szkół ponadpodstawowych specjalnych, funkcjonujących w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii;
  2. oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych;
  3. internatów.

Czytaj w LEX: Kalendarz zadań dyrektora - listopad 2020 >

W ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych dopuszcza się możliwość realizacji zajęć, w szczególności zajęć rewalidacyjnych, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, za zgodą rodziców dzieci i uczniów posiadających odpowiednio orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Zajęcia mogą być realizowane w bezpośrednim kontakcie dziecka lub ucznia z osobą prowadzącą te zajęcia.

W przypadku szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz szkół podstawowych dla dorosłych oraz szkół ponadpodstawowych w odniesieniu do uczniów, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub brak możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania, dyrektor szkoły ma obowiązek:

  1. zorganizować zajęcia w szkole
  2. umożliwić uczniowi realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły.

Wszystkie szkoły artystyczne mają pracować co do zasady zdalnie. Jeżeli zajęć nie da się prowadzić zdalnie - dyrektor ma ustalić inny sposób ich realizacji.

Zobacz w LEX: Zdalne posiedzenia rady pedagogicznej - szkolenie online >

 

Konsultacje dla ostatnich klas i zajęcia dla dzieci medyków

W klasie IV technikum i semestrze programowo najwyższym szkoły policealnej, w odniesieniu do uczniów, którzy przystępują odpowiednio do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego w sesji styczeń–luty 2021r., dyrektor szkoły może zorganizować zajęcia praktyczne w miejscu ich prowadzenia, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo.

Czytaj w LEX: Nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 2020/21  >

W klasie VIII szkoły podstawowej, klasie III liceum ogólnokształcącego i klasie IV technikum dyrektor szkoły może zapewnić w szkole konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje odpowiednio do egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego.

 

Rozporządzenie nakazuje też organizację zajęć dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach  wykonujących  działalność  leczniczą  oraz  innych  osób  realizujących  zadania  publiczne  w związku  z zapobieganiem,  przeciwdziałaniem  i zwalczaniem   COVID-19,  uczęszczających  do  klas  I–III  szkoły podstawowej lub klas szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie odpowiadającym klasom I–III szkoły podstawowej.

Czytaj w LEX: Nauczanie zdalne – monitorowanie postępów ucznia, weryfikowanie ich wiedzy i umiejętności, ocenianie i egzaminowanie >