1. Nauczyciel został zawieszony w pełnieniu obowiązków nauczyciela na podstawie art. 83 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela - dalej KN, z dniem 28.08. Tego samego dnia przedłożył pracodawcy zwolnienie lekarskie.
Czy należy to zwolnienie lekarskie uwzględnić, obliczając wynagrodzenie?
Czy skoro nauczyciel jest zawieszony i nie świadczy pracy, wypłacić pełne wynagrodzenie (oczywiście bez dodatków)?
Dyrektor szkoły nie ograniczył nauczycielowi wynagrodzenia zasadniczego.
2. Czy nauczycielowi, który jest zawieszony, należy wypłacać dodatek wiejski i mieszkaniowy?
Z art. 84 ust. 2 KN wynika, że nauczycielowi nie przysługują dodatki, czy to również dotyczy powyższych dodatków?


Zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela – dalej KN, w okresie zawieszenia w pełnieniu obowiązków na podstawie art. 83 KN nauczycielowi nie przysługują dodatki oraz wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe. Mając na względzie składniki wynagrodzenia nauczyciela, o których mowa w art. 30 ust. 1 KN , należy stwierdzić, że nauczycielowi, któremu nie ograniczono wynagrodzenia ( art. 84 ust. 1 KN ), przysługuje jedynie wynagrodzenie zasadnicze w pełnym wymiarze, a nie przysługują dodatki: za wysługę lat, motywacyjny, funkcyjny oraz za warunki pracy oraz wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw (bowiem nauczyciel w okresie zawieszenia nie może świadczyć pracy).

Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielemPolecamy książkę: "Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem"


Zawieszenie nauczyciela w pełnieniu obowiązków na podstawie art. 83 KN nie oznacza, że zawieszony w pełnieniu obowiązków nauczyciel nie może być niezdolny do pracy z powodu choroby. Może on zatem przedłożyć pracodawcy zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy, zaś pracodawca obowiązany będzie mu wypłacać wynagrodzenie za okres niezdolności do pracy wskutek choroby zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, którego podstawą w opisanej w pytaniu sytuacji będzie wynagrodzenie zasadnicze w pełnym wymiarze.

Więcej w serwisie Prawo Oświatowe/ABC>>

Gmina nie może wprowadzać dodatkowych warunków otrzymania dodatku funkcyjnego>>