Czy dodatki mieszkaniowe i wiejskie wypłacane nauczycielom na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) - dalej KN, w okresie urlopu wychowawczego, w okresie pobierania wynagrodzenia za czas choroby, zasiłku chorobowego stanowią podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz w jakich aktach prawnych uregulowana jest ta kwestia? 

W okresie przebywania na urlopie wychowawczym nauczyciel co do zasady nie podlega ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu jako pracownik, gdyż podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowemu i zdrowotnemu z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.) – dalej u.s.u.s. oraz art. 66 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) – dalej u.ś.o.z. Pracownik w okresie korzystania z urlopu wychowawczego nie jest objęty pracowniczymi ubezpieczeniami społecznymi i ubezpieczeniem zdrowotnym, dlatego przebywanie na urlopie wychowawczym stanowi odrębny od stosunku pracy tytuł do powyższych ubezpieczeń.
W związku z tym w czasie korzystania przez nauczyciela z urlopu wychowawczego, szkoła nie ma obowiązku uiszczania składek ZUS od wypłaconych za okres tego urlopu dodatków wiejskich i mieszkaniowych.
Obowiązek taki powstałby, gdyby zgodnie z art. 186[2] § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) w czasie urlopu wychowawczego nauczyciel zawarł umowę o pracę (lub zlecenia) z dotychczasowym lub innym pracodawcą, gdyż wówczas jego przychód byłby oskładkowany na zasadach dotyczących ogółu pracowników (powrót do tytułu ubezpieczenia ze stosunku pracy), zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 i art. 36 ust. 2a u.s.u.s. oraz art. 66 ust. 1 pkt 1 u.ś.o.z.
Dodatki wiejski i mieszkaniowy są bowiem przychodem pracownika, od którego należy odprowadzać składki ZUS z tytułu ubezpieczenia pracowniczego, uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 kwietnia 2006 r. (uchwała SN z dnia 26 kwietnia 2006 r. III UZP 1/06, OSNP 2006, nr 21-22, poz. 333) oraz wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 stycznia 2008 r. (wyrok SN z dnia 18 stycznia 2008 r. II UK 85/2007). Z kolei na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 i art. 36 ust. 1 u.s.u.s . oraz art. 66 ust. 1 pkt 1 u.ś.o.z. pracownik podlega ubezpieczeniu społecznemu i zdrowotnemu w czasie korzystania ze zwolnienia lekarskiego i pobierania w tym czasie wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku chorobowego. Ponieważ dodatki te nie są składnikami wynagrodzenia, co wynika z art. 30 ust. 1 KN, nie stanowią przychodu zwolnionego od oskładkowania na podstawie art. 18 ust. 2 u.s.u.s. oraz przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. Nr 161, poz. 1106 z późn. zm.), a w szczególności § 2 ust. 1 pkt 24 oraz art. 66 ust. 1 pkt 1 u.ś.o.z .
Oznacza to, że od dodatku wiejskiego i mieszkaniowego należy opłacać składki ZUS i zdrowotną w czasie pobierania wynagrodzenia i zasiłku chorobowego.

Więcej w serwisie Prawo Oświatowe/ABC. Problemom kadrowym poświęcony będzie także II zjazd Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły>>

Polecamy także: Dodatek wiejski będzie częscią średniego wynagrodzenia