Nabycie prawa do urlopu

Nauczycielowi, podobnie jak każdemu innemu pracownikowi przysługuje prawo do corocznego urlopu wypoczynkowego. Jednak, w przeciwieństwie do pracowników zatrudnionych na zasadach ogólnych (tj. na podstawie Kodeksu pracy), nauczyciele posiadają samodzielną regulację urlopową, zawartą w przepisach art. 64-67 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm. – dalej K.N.).
Konieczność wprowadzenia odrębnych przepisów jest spowodowana głównie odmiennym systemem pracy w oświacie. Praktycznie wszystkie szkoły, wskazane w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm. – dalej u.s.o.) pracują w tzw. systemie feryjnym. Oznacza to, że prowadzone w nich zajęcia dydaktyczno-wychowawcze (i tym samym praca nauczycieli i wychowawców) występują nie przez cały rok, ale w pewnych okresach, wyznaczonych przepisami dotyczącymi organizacji roku szkolnego. Zgodnie bowiem z art. 22 ust. 2 pkt 7 u.s.o., organizację roku szkolnego, uwzględniającą w szczególności terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych i ferii szkolnych ustala – w zależności od typu szkoły – minister właściwy ds. oświaty i wychowania w drodze rozporządzenia lub inny właściwy minister, wskazany w odrębnych przepisach.


Obecnie obowiązują następujące przepisy o organizacji roku szkolnego:

  • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm. – dalej r.o.r.s.),
  • rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz. U. Nr 82, poz. 761 z późn. zm.),
  • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji roku szkolnego w szkołach w zakładach poprawczych i w schroniskach dla nieletnich (Dz. U. Nr 188 poz. 1947).

Według schematu pracy, określonego w wyżej wymienionych przepisach, nauczyciele zatrudnieni w szkołach publicznych oraz szkołach i placówkach artystycznych lub funkcjonujących w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich mają obowiązek wykonywać swoją pracę (tj. przede wszystkim przygotowywać i prowadzić zajęcia z uczniami oraz wykonywać inne zadania na rzecz szkoły) w okresach, które odpowiednie rozporządzenie wskazało jako okresy prowadzenia przez szkoły zajęć. Tylko w tych okresach nauczyciel faktycznie wykonuje swoją pracę.
Jeżeli zatem szkoła pracuje w powyższym systemie, wówczas – co do zasady – nauczyciel nie ma prawa do urlopu wypoczynkowego w okresach, w których prowadzone są zajęcia szkolne.

Zgodnie bowiem z art. 64 ust. 1 Karty Nauczyciela, nauczycielowi zatrudnionemu w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie letnie i zimowe, przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania.

W efekcie inaczej też uregulowana jest kwestia nabycia prawa do urlopu wypoczynkowego. Nauczyciel przystępujący po raz pierwszy do pracy w szkole, uzyskuje prawo do pierwszego urlopu w ostatnim dniu poprzedzającym ferie szkolne (art. 65 K.N.). Jako ferie należy tu rozumieć pierwszą tego typu przerwę, wskazaną w przepisach o organizacji roku szkolnego.

Przykład
Martyna D., nauczycielka matematyki w szkole podstawowej znajdującej się w mieście P. (województwo mazowieckie) rozpoczęła pracę nauczycielską w roku szkolnym 2007/2008, bezpośrednio po ukończeniu studiów. Jest to jej pierwsza praca w szkole, wraz z zatrudnieniem otrzymała, zgodnie z art. 9 ust. 2 K.N., stopień nauczyciela-stażysty.
Zgodnie z § 3 ust. 1 r.o.r.s. ferie zimowe trwają dwa tygodnie w okresie od połowy stycznia do końca lutego, a terminy rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych w szkołach na obszarze poszczególnych województw ogłasza - po zasięgnięciu opinii wojewodów i kuratorów oświaty - minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, nie później niż do końca czerwca każdego roku poprzedzającego rok, w którym będą trwały ferie zimowe. Oznacza to, że Martyna D. nabędzie prawo do pierwszego urlopu jako nauczycielka w ostatni dzień poprzedzający rozpoczęcie ferii zimowych.
W 2008 r. dla województwa mazowieckiego ogłoszono ferie zimowe w okresie 11-23 luty. Oznacza to, że Martyna D. nabyła prawo do urlopu w dniu 10 lutego 2008 r. i ma obowiązek wykorzystać urlop wypoczynkowy w okresie ferii zimowych.