Ustawa wyrówna pensum specjalistów
Obecnie to organ prowadzący podejmuje decyzję o tym, ile godzin muszą pracować nauczyciele specjaliści (logopedzi, psychologowie, terapeuci, doradcy zawodowi). Przesądził o tym Sąd Najwyższy w uchwale 7 sędziów z 21 marca 2012 r. (sygn. akt III PZP 2/12).

Do tej pory jednostki samorządy miały dużą swobodę w regulowaniu pensum ww. nauczycieli - spotykało się to ze sprzeciwem tak ich samych, jak i związków zawodowych, ponieważ niektóre organy prowadzące określały pensum nawet na 40 godzin tygodniowo.

Zmiany w tej kwestii wprowadzi ustawa o finansowaniu zadań oświatowych, nad którą pracuje obecnie parlament.
Po wejściu w życie noweli tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczyciela pedagoga, logopedy, psychologa i doradcy zawodowego, a także terapeuty pedagogicznego, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradni psychologiczno-pedagogicznej, wynosił będzie 22 godziny.

Rozporządzenie określi zakres obowiązków
Resort edukacji zamierza jednak pójść o krok dalej i okreslić, jakie zajęcia będą prowadzić ww. nauczyciele. Rozporządzenie określi wykaz zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz.

"Określenie, jakie zadania są realizowane w ramach tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, ma istotny wpływ na zwiększenie dostępu dzieci i młodzieży do wysokiej jakości pomocy psychologiczno-pedagogicznej, która jest udzielana w jednostkach systemu oświaty" - wyjaśnia MEN.