Jak wyjaśniono w uzasadnieniu do projektu nowelizacja rozporządzenia wynika z nowelizacji ustawy o dokumentach publicznych i wydanego na jej podstawie rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie wykazu minimalnych zabezpieczeń dokumentów publicznych przed fałszerstwem.

W załączniku do projektu zamieszczono nowy wzór świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego.

Świadectwo ma być drukowane dwustronnie na papierze offsetowym zabezpieczonym chemicznie, niewykazującym luminescencji w promieniowaniu ultrafioletowym, zadrukowanym tłem giloszowym z literami "RP" na awersie. Świadectwo ma mieć kolor zielony.

Projektowana nowelizacja nakłada na placówki doskonalenia nauczycieli obowiązek prowadzenia rejestru blankietów świadectw ukończenia kursu kwalifikacyjnego i rejestru wydanych świadectw ukończenia kursu kwalifikacyjnego w postaci papierowej.

Zobacz również: Szczegółowe kwalifikacje wymagane od nauczycieli

Zawiera też propozycje zmian przepisów wynikające z konieczności dostosowania obecnie obowiązujących do wprowadzonych w 2022 r. zmian w awansie zawodowym nauczycieli, polegających m.in. na likwidacji stopnia nauczyciela stażysty i stopnia nauczyciela kontraktowego i w ich miejsce wprowadzenia nauczyciela początkującego. Zastąpiono wówczas też opiekuna stażu mentorem.

W projekcie znalazły się też zapisy dostosowujące wynikające z powołania do życia w 2023 r. branżowych centrów umiejętności.

Znowelizowane rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o dokumentach publicznych wydawanie świadectw ukończenia kursu kwalifikacyjnego według dotychczasowego wzoru jest możliwe tylko do dnia 12 lipca 2024 r. (kk/PAP)

 

Nowość
Nowość

Krystian Markiewicz, Marta Szczocarz-Krysiak

Sprawdź