O przyznaniu pomocy decydować będzie kryterium dochodowe - pieniądze dostaną uczniowie, w których rodzinach dochód na osobę nie przekracza 539 zł. Listę uczniów, którzy otrzymają pomoc, sporządzi dyrektor szkoły. Środki na dofinansowanie gmina przeleje na rachunek bankowy szkoły. Według szacunków MEN z dotacji skorzysta ok. 500 tys. uczniów.