Proszę o wyjaśnienie czy zgodne jest z obowiązującym stanem prawnym wypowiedzenie warunków płacy nauczycielowi zatrudnionemu przez mianowanie w zakresie dodatku motywacyjnego i funkcyjnego?
Organ prowadzący szkoły przyznał dyrektorom tych szkół stosowne dodatki zgodnie z obowiązującą uchwałą na okres od stycznia do sierpnia. Następnie po niespełna miesiącu organ uznał, iż przyznane dodatki są zbyt wysokie i dokonał wypowiedzenia warunków płacy na podstawie art. 42 § 1 KP w związku z art. 91c KN. Wypowiedzenia zostały wręczone ostatniego dnia stycznia i zawierały informację, iż okres wypowiedzenia mija 30 kwietnia 2015 r. Jeden z dyrektorów oświadczył, iż nie przyjmuje nowych warunków pracy.
Kiedy powinno nastąpić rozwiązanie stosunku pracy z tym dyrektorem?


Odpowiedź
Dokonanie wypowiedzenia zmieniającego wobec nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania jest sprzeczne z prawem, a odmowa przyjęcia proponowanych warunków nie skutkuje rozwiązaniem stosunku pracy.

Uzasadnienie
Na podstawie art. 42 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – dalej k.p. wypowiedzenie warunków pracy lub płacy uważa się za dokonane, jeżeli pracownikowi zaproponowano na piśmie nowe warunki, zaś do wypowiedzenia zmieniającego stosuje się odpowiednio przepisy o zwykłym wypowiedzeniu, czyli m.in. należy poinformować pracownika o możliwości odwołania się do sądu pracy w terminie 7 dni i domagania się uznania wypowiedzenia zmieniającego za bezskuteczne. Więcej>>

Niepełne zatrudnienie nauczyciela mianowanego tylko w określonych przypadkach>>