Czy można zatrudnić nauczyciela mianowanego po raz drugi na czas określony w niepełnym wymiarze godzin?
 

Nauczyciel mianowany może zostać zatrudniony po raz drugi na podstawie umowy o pracę na czas określony, jeśli są spełnione wymogi z art. 10 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela – dalej KN.

 
Uzasadnienie
Zasadą jest, że zatrudnienie nauczyciela mianowanego w niepełnym wymiarze zajęć powinno następować na czas nieokreślony (art. 10 ust. 6, art. 20 ust. 2 w zw. z ust. 1 KN). Wyjątkiem jest możliwość zatrudnienia takiego nauczyciela na czas określony. Zgodnie z art. 10 ust. 7 KN, w przypadku zaistnienia potrzeby wynikającej z organizacji nauczania lub zastępstwa nieobecnego nauczyciela, w tym w trakcie roku szkolnego, z każdym nauczycielem bez względu na stopień awansu zawodowego, stosunek pracy nawiązuje się na podstawie umowy o pracę na czas określony.
Czasowe zatrudnienie musi być zatem uzasadnione albo zapewnieniem odpowiedniej organizacji nauczania (np. w sytuacji gdy np. w kolejnym roku szkolnym zmniejszy się liczba godzin lub organ prowadzący nie gwarantuje dalszego finansowania zajęć przydzielonych nauczycielowi), albo koniecznością zatrudnienia na zastępstwo. W innych przypadkach zatrudnienie nauczyciela mianowanego na czas określony jest niedopuszczalne. Przy tym nawet ewentualne prawidłowe zatrudnienie nauczyciela na podstawie art. 10 ust. 7 KN nawet po raz trzeci nie skutkuje nawiązaniem umowy o pracę na czas nieokreślony (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 lipca 2006 r., II PK 148/06, OSNP 2007 nr 15-16, poz. 217).