W jakim terminie należy wypłacać ("z góry" czy "z dołu") wynagrodzenie dla asystenta nauczyciela zatrudnionego w klasie I szkoły podstawowej oraz dla osoby niebędącej nauczycielem zatrudnionej na podstawie art. 7 ust. 1a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - dalej u.s.o.?

Odpowiedź
Zgodnie z art. 7 ust. 1a u.s.o., w uzasadnionych przypadkach w szkole publicznej może być, za zgodą kuratora oświaty, a w przypadku szkoły artystycznej - ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zatrudniona osoba niebędąca nauczycielem, posiadająca przygotowanie uznane przez dyrektora szkoły za odpowiednie do prowadzenia danych zajęć. Jak stanowi art. 7 ust. 1b u.s.o., ww. osobę zatrudnia się na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – dalej k.p., z tym że do osób tych stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć edukacyjnych nauczycieli oraz ustala się wynagrodzenie nie wyższe niż przewidziane dla nauczyciela dyplomowanego.
Natomiast zgodnie z art. 7 ust. 1e u.s.o. w szkole podstawowej, w tym specjalnej i integracyjnej, może być zatrudniony asystent nauczyciela lub osoby, o której mowa w ust. 1a, prowadzących zajęcia w klasach I-III, lub asystent wychowawcy świetlicy. Do zadań asystenta należy wspieranie nauczyciela lub osoby, o której mowa w ust. 1a, prowadzących zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, lub wspieranie wychowawcy świetlicy.

Przerwa świąteczna również dla asystenta nauczyciela>>

Asystent wykonuje zadania wyłącznie pod kierunkiem nauczyciela, osoby, o której mowa w ust. 1a, lub wychowawcy świetlicy. Jak stanowi art. 7 ust. 1f u.s.o., asystenta zatrudnia się na zasadach określonych w k.p., z tym że wynagrodzenie ustala się nie wyższe niż przewidziane dla nauczyciela dyplomowanego.
Wobec powyższego należy stwierdzić, że datę wypłaty wynagrodzenia osobie, o której mowa w art. 7 ust. 1a u.s.o., oraz asystentowi nauczyciela ustala się w oparciu o przepisy k.p. Zgodnie z art. 85 § 2 k.p., wynagrodzenie za pracę płatne raz w miesiącu wypłaca się z dołu, niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości, nie później jednak niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego.

Kwalifikacje asystenta nauczyciela bez taryfy ulgowej>> 

 

Dowiedz się więcej czasopisma
Dyrektor Szkoły
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł