Zasadniczo czas pracy asystenta zatrudnionego w pełnym wymiarze nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin (przez godzinę należy rozumieć 60 minut) w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy w przyjętym przez szkołę okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy. Stanowi o tym art. 129 § 1 k.p., wskazujący również odstępstwa od tej reguły.

Kwalifikacje asystenta nauczyciela bez taryfy ulgowej>>

Ponieważ zadaniem asystenta jest wspieranie nauczyciela lub osoby, o której mowa w art. 7 ust. 1a u.s.o., prowadzących zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, lub wychowawcy świetlicy, należy stwierdzić, że asystent powinien świadczyć pracę w czasie, kiedy świadczą ją wskazani wyżej pracownicy szkoły podstawowej. Nie powinien zatem wykonywać pracy w okresie ferii zimowych i letnich (pracownicy pedagogiczni korzystają wówczas z przysługującego im urlopu wypoczynkowego).

Kwalifikacje asystenta nauczyciela bez taryfy ulgowej>>  

  Więcej w miesięczniku "Dyrektor Szkoły" nr 7/2015>>