19 października odbyła się w Sejmie ogólnopolska konferencja „Edukacja aksjologiczna wyzwaniem i zadaniem dla szkoły w jednoczącej się Europie”. Organizatorem konferencji była Sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Towarzystwo Gimnazjów Poszukujących z Małych Miast i Wsi.
Konferencja poświęcona była temu, jak nauczać i wychować w poszanowaniu chrześcijańskiego systemu wartości i na podstawie uniwersalnych zasad etyki.
- Uczeń, który nie zostanie wprowadzony w świat wartości moralnych, nie będzie mógł kształtować w sobie charakteru, a praca wychowawcza z nim nie przyniesie spodziewanych efektów – podkreśliła minister edukacji narodowej Katarzyna Hall. Minister powiedziała, że Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej gwarantuje rodzicom prawo do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moralnego i religijnego zgodnego z ich przekonaniami. jednocześnie, odwołując się do obowiązującej w Polsce od wieków zasady tolerancji, Konstytucja zapewnia możliwość organizowania w szkole nauki religii przez kościoły i związki wyznaniowe o uregulowanej sytuacji prawnej.
Minister Hall zapewniła, że główne cele nowej podstawy programowej wskazują, że położono w niej szczególny nacisk na wychowanie, w tym kształtowanie postaw m.in. patriotycznej, obywatelskiej, społecznej, odpowiedzialności, tolerancji oraz prozdrowotnej. Osiągnięcie tych celów możliwe jest jedynie dzięki systematycznemu wpajaniu, a następnie zakorzenianiu wartości, na których powyższe postawy będą budowane.
 
MEN, 19 października 2009 r.