Sprawę omówiono w serwisie LEX dla Samorządu Terytorialnego. Dotyczyła wójta, który powołał siebie na członka i jednocześnie przewodniczącego komisji konkursowej mającej wyłonić kandydata na dyrektora gimnazjum.
Wojewoda stwierdził nieważność zarządzenia wojewody.
Zdaniem organu nadzoru udział wójta w składzie komisji konkursowej, mającej wyłonić kandydata na stanowisko dyrektora gminnej szkoły, gdy jednocześnie wójt jest zwierzchnikiem służbowym osoby biorącej udział w konkursie, sprawia, że postępowanie konkursowe narusza ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.).
Z tego względu, jego zdaniem, istniała podstawa do unieważnienia takiego konkursu i ponownego jego przeprowadzenia przez komisje w składzie niebudzącym podobnych wątpliwości.
WSA zgodził się ze stanowiskiem wojewody.
Zdaniem sądu brak unormowań dotyczących wyłączeń członków komisji konkursowej, mającej wyłonić kandydata na dyrektora szkoły, od udziału w pracach tej komisji, nie oznacza, że przy powołaniu komisji konkursowej nie należy stosować ogólnych standardów dobrej administracji mających zapewnić bezstronność i obiektywizm procedowania.

Jeżeli wybrany dyrektor zrezygnował, należy ogłosić nowy konkurs>>

W ocenie sądu wójt nie może powołać na członka komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora szkoły samego siebie.
Ustawodawca regulując skład przedmiotowej komisji, postanowił wyraźnie, że w jej skład wejdą przedstawiciele organu prowadzącego szkołę a nie osoba piastująca funkcję tego organu. Określenie "przedstawiciel organu" nie jest tożsame z określeniem "piastun organu" lub "organ".
W rozpatrywanym przypadku "przedstawiciel organu" oznacza pracownika jednostki (w tym wypadku urzędu gminy) zapewniającej obsługę organu i pomoc w wykonywaniu jego ustawowych zadań jak również osobę spoza struktury tej jednostki, upoważnioną przez organ prowadzący do wykonywania czynności przedstawiciela tego organu w pracach komisji.
Gdyby ustawodawca dopuścił możliwość udziału w pracach powołanej komisji konkursowej bezpośrednio osoby pełniącej funkcję organu, norma wyrażona w art. 36 a ust. 6 pkt 1 ustawy o systemie oświaty, zostałaby skonstruowana w sposób wyraźnie dopuszczający udział tego organu w pracach komisji – wyjaśnił sąd.
Ponadto na rzecz tezy o nieważności wejścia wójta w skład komisji konkursowej przemawia stosunek zależności służbowej zachodzący między nim samym, jako członkiem komisji, a osobą uczestniczącą w konkursie. W takiej sytuacji powstaje wątpliwość, czy postępowanie konkursowe w pełni byłoby bezstronne – uznał sąd.

Na podstawie:
Wyrok WSA we Wrocławiu z 18 grudnia 2014 r., sygn. akt IV SA/Wr 824/14, nieprawomocny

Omówienie orzecznictwa pochodzi z programu LEX dla Samorządu Terytorialnego.

Gdy konkurs nie wyłonił dyrektora, pałeczkę przejmuje organ prowadzący>>