Wojewoda wniósł skargę do sądu administracyjnego na uchwałę sejmiku województwa w sprawie likwidacji szkoły policealnej.
Grupa pracowników likwidowanej szkoły wniosła o dopuszczenie ich do udziału w postępowaniu sądowym w charakterze uczestników. Argumentowali, iż kwestionowana uchwała podjęta została w toku przeprowadzonego postępowania administracyjnego, a oni nie brali udziału w tym postępowaniu.
Uznali, iż uchwała odnosi się bezpośrednio do ich interesu prawnego, bowiem każdy z nich był zatrudniony w szkole bądź jako nauczyciel, bądź jako pracownik administracji.
WSA wyjaśnił, iż w rozpatrywanej sprawie mamy do czynienia ze skargą wniesioną przez organ nadzoru w trybie art. 82c ust. 1 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 596, ze zm.).

NSA: sąd nie może decydować o słuszności likwidacji szkoły>>

Przepis ten w sposób samodzielny legitymuje organ nadzoru do wniesienia skargi i nie może być podstawą do wniesienia skargi przez inny podmiot.
Sąd przypomniał, iż stroną postępowania nadzorczego nad działalnością samorządu terytorialnego może być jedynie wojewoda. Nie mogą brać w nim udziału inne podmioty, nawet wtedy, gdy wynik tego postępowania dotyczy ich interesu prawnego.
Wniesienie przez wojewodę skargi na uchwałę nie jest poprzedzone żadnym wcześniejszym postępowaniem. Nie jest uzależnione od wcześniejszego wezwania do usunięcia naruszenia prawa, jak też ograniczone terminem.
Oznacza to, że wnioskodawcy nie mogli być pozbawieni udziału w postępowaniu administracyjnym, którego wynik dotyczy ich interesu prawnego. Po pierwsze dlatego, że takie postępowanie przed wniesieniem skargi przez wojewodę się nie toczyło, po wtóre nie mieli oni przymiotu strony postępowania nadzorczego – wyjaśnił sąd.

Postanowienie WSA w Białymstoku z 27 sierpnia 2015 r., sygn. akt II SA/Bk 366/15, nieprawomocne

WSA: organ prowadzący wie najlepiej, czy trzeba zlikwidować szkołę>>