Rodzice niepełnosprawnego dziecka wystąpili o zwrot kosztów dowozu ich syna do szkoły.
Żądanie zwrotu kosztów dowozu dziecka do szkoły rodzice uzasadnili negatywnymi dla jego zdrowia skutkami dowozu zbiorowego proponowanego przez gminę. Powołali się na zaświadczenie lekarskie wystawione przez specjalistę neurologii dziecięcej.
W odpowiedzi wójt wyjaśnił, iż nie istnieje możliwość zwrotu kosztów dowozu ucznia o znacznym stopniu upośledzenia umysłowego do innej szkoły niż szkoła najbliższa.
Wójt podkreślił, iż rodzice domagają się zwrotu kosztów dowozu ich syna do niepublicznej placówki, znajdującej się w odległości około 15 km od miejsca zamieszkania ucznia. Tymczasem najbliższą placówką oświatową, która byłaby w stanie zapewnić mu odpowiednie warunki nauki, jest placówka położona w odległości ok. 6,6 km od miejsca zamieszkania ucznia.
Zatem w ocenie organu brak jest podstaw do żądania zwrotu kosztów przejazdu ucznia.
Rodzice wnieśli skargę do sądu administracyjnego.
WSA uznał skargę za zasadną.
Sąd podkreślił, iż to do rodziców niepełnosprawnego ucznia należy wybór właściwej szkoły dla swego dziecka, co gwarantuje im art. 70 ust. 1 i 3 Konstytucji.
Do nich również należy decyzja, czy będą dowozić dziecko do szkoły, czy też skorzystają z usługi przygotowanej przez gminę.
Zdaniem sądu, obowiązek bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu względnie zwrotu kosztów dowozu do szkoły podstawowej ucznia niepełnosprawnego dotyczy odpowiedniej ze względów zdrowotnych najbliższej szkoły, w której uczeń taki ma faktyczną możliwość uczęszczania i realizacji obowiązku szkolnego. Ciężar dowodu, że taka sytuacja ma miejsce obciąża gminę.
W kontrolowanej sprawie organ dokonał co prawda próby ustalenia, czy szkoła jest odpowiednią placówką ze względów zdrowotnych dla małoletniego. Jednak w ocenie sądu są to ustalenia wyłącznie generalne i hipotetyczne.
Użyty przez ustawodawcę termin "najbliższa szkoła" odnosi się do takiej szkoły, która przyjmie niepełnosprawnego ucznia i w rzeczywistości pozwoli mu na wypełnienie obowiązku nauki.
Organ powinien ustalić, czy szkoła, o której ogólne informacje znajdują się w aktach, będzie szkołą właściwą w konkretnym, zdiagnozowanym przez specjalistów przypadku. Chodzi o ustalenie, czy szkoła spełniać będzie indywidualne wymagania zdrowotne dziecka, przez co zapewni mu możliwość wypełniania obowiązku szkolnego.
Wyrok WSA w Gliwicach z 19 stycznia 2016 r., sygn. akt IV SA/Gl 415/15, nieprawomocny

 

Dyrektor szkoły sam wybierze wicedyrektora>>

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Prawo Oświatowe
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów