Prowadzimy szkołę niepubliczną, liceum ogólnokształcące dla dorosłych oraz liceum ogólnokształcące dla młodzieży o uprawnieniach szkoły publicznej.
Od kiedy należy dopisywać numer PESEL na legitymacjach szkolnych wydanych na drukach według wzorów 66 i 67?
Czy może to nastąpić dopiero we wrześniu 2015 r. przy wydłużenia ważności legitymacji o następny rok szkolny?
Co w sytuacji, kiedy uczeń już teraz domaga się uzupełnienia numeru PESEL na legitymacji szkolnej?
 
Odpowiedź
Nie można czekać z wpisem numer PESEL na legitymacji szkolnej aż do września, bo należało go wpisać wszystkim uczniom już 23 stycznia 2015 r.
 
Uzasadnienie
W kontekście zadanego pytania proszę zwrócić uwagę, że wzór legitymacji szkolnej o numerze 66 i 67 został z dniem 23 stycznia 2015 r. zmieniony na wzór o numerze 66a i 67a. Wynika to z § 1 pkt 17 lit. p oraz § 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych – dalej r.z.r.ś.d. Jednocześnie w § 2 ust. 1 r.z.r.ś.d. zostało zawarte, że legitymacja szkolna wydana na druku według dotychczasowego wzoru nr 66 i 67 zachowuje ważność do czasu ukończenia przez ucznia nauki w danej szkole, z zastrzeżeniem jednak ust. 3, w którym to jednoznacznie zostało określone, że w legitymacjach szkolnych wydanych na drukach według dotychczasowych wzorów nr 66 i 67, na drugiej stronie tej legitymacji nad tekstem: "Poświadcza uprawnienie do ulg ustawowych przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego", wpisuje się odręcznie numer PESEL ucznia, a w przypadku osoby, która nie posiada numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

MEN apeluje o uzupełnienie legitymacji szkolnych o numery PESEL>>

Taki wpis opatruje się małą pieczęcią urzędową szkoły, a dokonuje go osoba upoważniona przez dyrektora szkoły. Jak zatem z tego wynika, nie można czekać z wpisem numer PESEL aż do września, bo należało go wpisać wszystkim uczniom już 23 stycznia 2015 r. Należy także zwrócić uwagę, że zgodnie z § 2 ust. 4 r.z.r.ś.d., legitymacja szkolna dla ucznia niepełnosprawnego wydana na druku według dotychczasowego wzoru nr 67 może być, na pisemny wniosek rodziców ucznia niepełnosprawnego lub pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego, wymieniona przez szkołę na legitymację szkolną wydaną na druku według wzoru nr 67a. Wymiana legitymacji następuje za zwrotem legitymacji wydanej na druku według dotychczasowego wzoru nr 67 i jest nieodpłatna.
 
Więcej w w serwisie Prawo Oświatowe/ABC>>