Wójt w zarządzeniu ustalił wytyczne dotyczące organizacji roku szkolnego w szkołach prowadzonych przez gminę.
Wojewoda zaskarżył zarządzenie do sądu administracyjnego.
Jego zdanie bowiem organ prowadzący nie był uprawniony do ustalania wytycznych, co do wiążących zasad dotyczących sfery organizacji działania szkoły oraz zatrudniania nauczycieli i innych pracowników.
W odpowiedzi na skargę burmistrz wyjaśnił, iż zarządzanie placówkami oświatowymi nie odbywa się tylko na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty, ale również na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych, które zobowiązują organ do racjonalnego, celowego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych.
Działania przez niego podjęte miały na celu realizację tych obowiązków. Nie miały natomiast na celu wkraczanie w kompetencje dyrektorów szkół i placówek. Zaproponowane rozwiązania miały jedynie ułatwić wykonywanie dyrektorom placówek oświatowych niełatwych zadań związanych z ich prowadzeniem.
WSA przyznał rację organowi nadzoru.

Pensum nauczyciela-bibliotekarza nie ustala rada>>

Sąd podkreślił, iż organ prowadzący szkołę lub placówkę może ingerować w działalność szkoły lub placówki wyłącznie w zakresie i na zasadach określonych w ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r., nr 256, poz. 2572 ze zm.).
Kompetencje dyrektora w zakresie zatrudniania pracowników są wyłączne i wszelka ingerencja organu prowadzącego szkołę jest w tej dziedzinie niedopuszczalna – wyjaśnił sąd.
Wójt gminy nie był zatem uprawniony do ustalania w zaskarżonym zarządzeniu zasad zatrudniania nauczycieli i określania ich czasu pracy.
Czas pracy nauczycieli określony jest w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 191 ze zm.).

Na podstawie:
Wyrok WSA w Łodzi z 8 września 2015 r., sygn. akt III SA/Łd 670/15, nieprawomocny

Dowiedz się więcej z książki
Pakiet publikacji z Serii ABC Praktyki Prawa Oświatowego
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł