W nowym roku szkolnym maturzyści będą mogli dodatkowo zdawać egzamin nie z trzech, jak do tej pory, przedmiotów dodatkowych, ale z sześciu. 1 września wchodzi w życie rozporządzenie ministra edukacji narodowej w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.
Zgodnie z rozporządzeniem, maturzysta ma prawo przystąpić do egzaminu maturalnego z nie więcej niż sześciu przedmiotów dodatkowych. Na egzaminie ustnym można np. zdawać wybrany język obcy, a na pisemnym np. biologię, chemię, filozofię, fizykę i astronomię, historię, geografię, itd. (w rozporządzeniu wymienionych jest 18 przedmiotów do wyboru).
W poprzednich latach maturzysta mógł wybrać nie więcej niż trzy przedmioty. Egzamin z przedmiotów dodatkowych może być zdawany na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.
Maturę na poziomie podstawowym z języka polskiego i języka obcego (pisemnie i ustnie) oraz matematyki (pisemnie) będą zdawać wszyscy ubiegający się o świadectwo dojrzałości. Wynik nie mniejszy niż 30 proc. (na egzaminach pisemnych) będzie oznaczał, że matura jest zdana. Na maturze nie będzie już obowiązkowego pisemnego egzaminu z przedmiotu dodatkowego, który zastąpi, po raz pierwszy od 1982 r., obowiązkowy pisemny egzamin z matematyki.
 
Źródło: Rzeczpospolita, 2.09.2009 r.