Wśród podmiotów, z którymi zespół wczesnego wspomagania współpracuje, wskazano również przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, oddział przedszkolny w szkole podstawowej, do którego uczęszcza dziecko, oraz inne podmioty, w których dziecko jest objęte oddziaływaniami terapeutycznymi. Pozwoli to na zapewnienie spójności oddziaływań wspomagających rozwój dziecka, a w konsekwencji przyczyni się do ich większej skuteczności.
Dodano również zapis, że potrzeby w zakresie wczesnego wspomagania powinny być rozpoznawane w kontekście funkcjonowania dziecka i jego rodziny i ukierunkowane na rozwijanie aktywności i uczestnictwa dziecka w życiu społecznym oraz likwidowanie barier w środowisku, które ograniczają jego funkcjonowanie.