Waloryzacja emerytur pomostowych i nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, nie uwzględnionych w prezentowanej wcześniej strukturze wysokości świadczeń, podlegała takim samym zasadom, jak inne świadczenia, tj. polegała na podwyższeniu kwoty świadczenia w wysokości przysługującej w dniu 29 lutego 2024 r.  wskaźnikiem waloryzacji wynoszącym 112,12 proc.

 

Zamiast wcześniejszej emerytury nauczycieli lepsze świadczenie kompensacyjne>>

 

Mężczyźni częściej pobierają emeryturę pomostową

Od dnia 1 marca 2024 r. kwota najniższej emerytury pomostowej oraz kwota najniższego nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, analogicznie jak w latach poprzednich, jest równa kwocie najniższej emerytury i wynosi obecnie 1 780,96 zł.

Emerytury pomostowe czy też nauczycielskie świadczenia kompensacyjne są z punktu widzenia pracownika świadczeniami bardzo korzystnymi, umożliwiają, bowiem, przy spełnieniu koniecznych warunków, zakończenie pracy zawodowej znacznie wcześniej niż w przypadku przejścia na emeryturę w powszechnym wieku emerytalnym.

Sprawdź w LEX: Czy dochód z działalności gospodarczej spowoduje obniżenie świadczenie kompensacyjnego? >

Emerytura pomostowa przysługuje zarówno mężczyznom, jak i kobietom spełniającym warunki wiekowe oraz warunki dotyczące okresów składkowych, nieskładkowych oraz terminów i okresów wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne są odpowiednikiem emerytur pomostowych dla nauczycieli. Aby otrzymać nauczycielskie świadczenie kompensacyjne ubezpieczony musi przepracować, jako nauczyciel, co najmniej 20 lat w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć. W marcu 2024 r. emerytury pomostowe pobiera 40,2 tys. osób, w porównaniu z analogicznym okresem 2023 r. liczba ta wzrosła o 0,8 proc., nauczycielskie świadczenia kompensacyjne pobiera 12,5 tys. osób i w porównaniu z analogicznym okresem 2023 r. liczba ta zmalała o 5,3 proc. Wśród pobierających emerytury pomostowe mężczyźni stanowili 90,7 proc. populacji. Wynika to ze znacznie większej liczby mężczyzn zatrudnionych przy pracach ciężkich typu: prace przeładunkowe, górnictwo lub hutnictwo. Natomiast wśród pobierających nauczycielskie świadczenia kompensacyjne przeważały kobiety – 73,2 proc. populacji, co wynika ze znacznie większej liczby kobiet pracujących w edukacji.

Sprawdź w LEX: Czy samo nabycie prawa do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, bez skorzystania z tego prawa, pozbawia możliwości wystąpienia o rekompensatę? >

 

W strukturze wysokości emerytur pomostowych najwyższy odsetek – 15,1 proc. stanowią osoby pobierające świadczenia w wysokości od 4 000,01 zł do 4 500,00 zł. W przypadku nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych najwyższy odsetek – 27,4 proc. to osoby pobierające świadczenia z przedziału od 3 500,01 zł do 4 000,00 zł. Porównując struktury wysokości pobieranych emerytur pomostowych oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych zauważamy, że nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w wysokości powyżej 4 500,00 zł pobiera tylko 22,2 proc. świadczeniobiorców, podczas gdy emerytury pomostowe w takiej wysokości pobiera 59,9 proc. osób.

Czytaj też w LEX: Świadczenie kompensacyjne dla nauczycieli >