W jakim okresie czasu nauczyciel musi przystąpić do egzaminu na nauczyciela mianowanego po zakończeniu stażu?
Sprawy terminów związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym lub egzaminacyjnym na kolejny stopień awansu zawodowego nauczyciela regulują niżej wymienione przepisy ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) - dalej KN, a procedury postępowania w celu uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego - przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593 z późn. zm.) - dalej – r.u.a.z.n. Konkretną sytuację należy rozpatrzyć z uwzględnieniem poniższych przepisów i wówczas określić termin przystąpienia do egzaminu.
Złożenie sprawozdania:
W terminie 30 dni od dnia zakończenia stażu nauczyciel składa dyrektorowi sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego (§ 4 ust. 4 r.u.a.z.n.).
Ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu ustala dyrektor szkoły na piśmie, w terminie 21 dni od daty otrzymania sprawozdania, po zapoznaniu się z projektem oceny opracowanym przez opiekuna stażu i po zasięgnięciu opinii rady rodziców (przepis art. 9c ust. 6 KN).
Rada rodziców powinna przedstawić swoją opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego (przepis art. 9c ust. 7 KN). Nie przedstawienie opinii rady rodziców nie wstrzymuje postępowania.
Ocena dorobku zawodowego powinna zawierać pouczenie o możliwości wniesienia odwołania.
Od oceny dorobku zawodowego nauczycielowi służy odwołanie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania (przepis art. 9c ust. 9 KN).
Organ sprawujący nadzór pedagogiczny rozpatruje odwołanie w terminie 21 dni (przepis art. 9c ust. 9 KN).
Złożenie wniosku:
Nauczyciel kontraktowy składa do organu prowadzącego szkołę wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego w roku otrzymania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu (przepis art. 9d ust. 7 KN).
W przypadku niedotrzymania terminu złożenia wniosku nauczyciel obowiązany jest do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze (przepis art. 9d ust. 7 KN).
W przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentacją nie później niż do dnia 30 czerwca organ prowadzący wydaje decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku (przepis art. 9b ust. 3 KN).
W przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentacją do dnia 31 października organ prowadzący wydaje decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku (przepis art. 9b ust. 3a KN).

Przykład

Staż najczęściej kończy się w maju danego roku.
Najlepiej już na początku czerwca nauczyciel powinien złożyć sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.
W ciągu 21 dni od otrzymania sprawozdania dyrektor szkoły (palcówki) może ustalić ocenę dorobku zawodowego, gdy w tym czasie uzyska opinię rady rodziców.
Jeśli nauczyciel nie ma zamiaru wniesienia odwołania, to (bez zachowania okresu 14 dni od dnia otrzymania oceny) może złożyć wniosek (wraz z innymi dokumentami) o rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego (przy ograniczeniu do minimum terminu złożenia sprawozdania) wraz z pełną dokumentacją do dnia 30 czerwca danego roku. Pozwoli to - przy pomyślnym zdaniu egzaminu - na nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego do dnia 31 sierpnia danego roku.
W przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentacją do dnia 31 października danego roku możliwe będzie nadanie kolejnego stopnia awansu do dnia 31 grudnia.

Monika Wawrzeńczyk