29 sierpnia 2008r. w Biuletynie Informacji Publicznej MEN opublikowano uchwałę  Nr 152/2008 Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2008 r. „Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, naukę w klasach I-III szkoły podstawowej lub w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia – Wyprawka szkolna” oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników.

Program służy rozszerzeniu podstawowej oferty pomocy materialnej udzielanej uczniom. Celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów przez dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających w roku szkolnym 2008/2009 obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, naukę w klasach
I-III szkoły podstawowej lub w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia. Programem objętych zostanie ok. 400 tysięcy dzieci. Na realizację programu przeznacza się 50 300 tys. zł z budżetu państwa na 2008 rok. Rodzice ucznia (prawni opiekunowie, rodzice zastępczy), a także dyrektor szkoły lub przedszkola, nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba - za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych - składa wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników do dyrektora szkoły (przedszkola), do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2008/2009.Wnioski składa się w terminie ustalonym odpowiednio przez wójta gminy, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego dla siedziby szkoły, a w przypadku wniosków o przyznanie pomocy uczniom ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów.  Dyrektor szkoły (przedszkola) sporządza listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy i przekazuje ją właściwemu wójtowi gminy, burmistrzowi lub prezydentowi miasta oraz odpowiednio Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W celu zapewnienia pełnego wykorzystania pomocy z Programu „Wyprawka szkolna” w szczególnych przypadkach (tj. kiedy zakup nastąpił przed realizacją Programu, a rodzic nie posiada faktury VAT, paragonu lub rachunku) możliwe jest złożenie oświadczenia o zakupie podręczników zamiast złożenia dowodu zakupu podręczników. Oświadczenie powinno w szczególności zawierać: imię i nazwisko ucznia, klasę, tytuł i autora książek, cenę oraz czytelny podpis rodzica, prawnego opiekuna lub rodzica zastępczego.

źródło: BIP MEN, 29.08.2008r.