Wysokość części subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego uzależniona jest od liczby uczniów przeliczeniowych otrzymanej przez zastosowanie zróżnicowanych wag dla wybranych kategorii uczniów, typów i rodzajów szkół oraz wskaźnika korygującego, uwzględniającego stopnie awansu zawodowego nauczycieli. Finansowy standard podziału, uzyskany przez podzielenie ogólnej kwoty subwencji (po odliczeniu od niej rezerwy, która w 2014 r. wyniesie 0,4 proc. kwoty subwencji) przez ogólną liczbę uczniów przeliczeniowych. MEN wyliczyło, że w 2014 r. standard A wyniesie 5289,45 zł. Będzie zatem 2,5 proc. (126 zł) wyższy od tegorocznego (5163,09 zł).
Zmienić mają się zasady subwencjonowania uczniów mniejszości narodowych, etnicznych oraz uczniów pochodzenia romskiego, dla których szkoła podejmuje dodatkowe zadania edukacyjne. Obniżeniu ulegnie waga P11 obejmująca uczniów szkół podstawowych (w przedziale od 61 uczniów do 84 uczniów) oraz uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (z liczbą od 31 do 42 uczniów). Ma to doprowadzić do zmniejszenia różnic w kwotach naliczanych na ucznia, wynikających z rozpiętości w wartościach wag P9 i P11. MEN szacuje także, że w 2014 r. obniżce o ok. 2 mln zł ulegnie kwota naliczana wagą P11.

Rozporządzenie rozszerzyć ma także zakres stosowania wagi dotyczącej uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowcy (waga P30). W 2014 r. obejmować będzie także szkoły i placówki prowadzone przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego.
MEN oszacował także liczbę sześciolatków, które rozpoczną naukę w przyszłym roku. W tym celu do rozporządzenia wprowadzona ma być nowa waga P21 obejmująca uczniów klas pierwszych publicznych szkół podstawowych. Jej celem jest zwiększenie dochodów gmin w związku z wprowadzeniem obowiązku szkolnego dla części sześciolatków. Nowe rozporządzenie ma wejść w życie 1 stycznia 2014 r.