Sejm pracuje nad rządowym projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (tzw. ustawa okołobudżetowa). Określa ona stawki ważne z punktu widzenia nauczycieli - a konkretnie kwotę bazową do wyliczenia wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli oraz sposób podziału środków na doskonalenie zawodowe pedagogów. 

Nauczyciele bez podwyżek do 2016 r.>>

Karta Nauczyciela stanowi, że corocznie dokonuje się odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w wysokości ustalanej jako iloczyn planowanej liczby nauczycieli w przeliczeniu na pełny wymiar zajęć i 110 proc. kwoty bazowej stanowiącej podstawę wyliczania średnich wynagrodzeń nauczycieli w dniu 1 stycznia danego roku. Z założenia, dzięki takiemu sposobowi wyliczania wysokości odpisu, miał on podlegać corocznej waloryzacji. W ostatnich latach tak się jednak nie dzieje - również w 2015 r. odpis wyliczany będzie na podstawie kwoty bazowej ustalonej na styczeń 2012 r. (tj. 2618,10 zł). Oznacza to, że po raz kolejny odpis na ZFŚS na jednego nauczyciela wyniesie 2879,91 zł.

Rząd przyjął nowe zasady egzaminowania i ograniczenia w Karcie Nauczyciela>>