Czy wójt w związku z obowiązkiem zapewnienia odpowiednich warunków do działania szkoły, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, może w drodze zarządzenia określić maksymalną liczbę dzieci w oddziałach i zasady opracowania arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli?

Odpowiedź:
Ustalanie liczby uczniów w klasach jest kompetencją organu prowadzącego szkołę. Wydanie zasad opracowania arkuszy organizacyjnych w formie zarządzenia jest możliwe, ale nie powinno ono narzucać dyrektorom szkół i placówek oświatowych konkretnych rozwiązań przez organ prowadzący, ponieważ nie znajduje to umocowania w obowiązujących przepisach prawa.

Uzasadnienie:
Kwestia ustalenia maksymalnej liczby uczniów w oddziałach szkolnych pozostaje w kompetencjach organu prowadzącego szkołę. Stosownie do zapisu art. 34a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) organ prowadzący szkołę lub placówkę sprawuje nadzór nad jej działalnością w zakresie spraw finansowych i administracyjnych. W tym zakresie jego nadzorowi podlega w szczególności:
- prawidłowość dysponowania przyznanymi szkole lub placówce środkami budżetowymi oraz pozyskanymi przez szkołę lub placówkę środkami pochodzącymi z innych źródeł, a także gospodarowania mieniem;
- przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów;
- przestrzeganie przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły i placówki. Więcej>>

 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Prawo Oświatowe
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów