Czy w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej za dochód uważa się dochód ze stypendium przyznanego ze środków unijnych w ramach POKL Działanie 9.1 "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty", przyznane dla młodzieży szczególnie uzdolnionej i wypłacane na podstawie umowy stypendialnej zawartej z Zarządem Województwa?

Stypendium nie zawsze wolne od podatku>>

Odpowiedź
Stypendium przyznane ze środków unijnych jest dochodem w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.) - dalej u.p.s. Więcej>>

Gminy błędnie uchwalają regulaminy przyznawania stypendiów>>