Takie przypadki zdarzyły się w woj. mazowieckim. wojewoda stwierdził nieważność dwóch uchwał o likwidacji szkół podstawowych w gminie Kotuń ze względu na to, że nie zostały właściwie doręczone wszystkim rodzicom. 
- Gmina Kotuń nie przedstawiła dowodów potwierdzających doręczenie zawiadomienia o zamiarze likwidacji szkoły wszystkim rodzicom i opiekunom prawnym dzieci uczęszczających do gminnych szkół podstawowych – wyjaśnia Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki. – Naruszenie tego wymogu jest istotnym naruszeniem prawa i stanowi przesłankę do stwierdzenia nieważności uchwały o likwidacji szkoły – dodaje.Więcej>>